ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outreach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outreach*, -outreach-

outreach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outreach (vt.) ยื่นเกิน
English-Thai: HOPE Dictionary
outreach(เอาทฺ'รีช) vt.,vi. (การ) ไปเกิน,ยื่นเกิน,ขยายออก
English-Thai: Nontri Dictionary
outreach(vt) แผ่ออกไป,ยื่นออกไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outreach activityกิจกรรมสู่ภายนอก, บริการสู่ภายนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดเอื้อม (adj.) outreach See also: overreach, out of reach
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some time now, he's been doing outreach work... with gangs both in and out of the can.เขาทำงานด้าน ให้ความทำงานกับ... แก้งค์ ทั้งในและนอกคุก
HER COMMUNITY OUTREACH COMMITTEE WILL HONOR THIS YEAR.ผลงานที่ผ่านมาของเธอเป็นที่ยอมรับ
I run the community outreach program now.ฉันกำลังสร้างชุมชน ออกจากโปรแกรมเดี๋ยวนี้
Well, seems to me the first step is for you and Orson to get into our marriage outreach program.ก็ ฟังดูเหมือนจะเป็นก้าวแรกของลูกกับออร์สันนะ ที่จะเข้าร่วมโครงการบำบัดชีวิตคู่
He runs an outreach program called libertad.เขาทำรายการเกี่ยวกับความด้อยโอกาส ชื่อว่า ลิเบอร์แทด
On your probation application, we thought you were going to do outreach with a local gang.ในใบสมัครคุมประพฤติของคุณ พวกเราคิดว่าคุณจะออกไปเข้าแก๊งท้องถิ่น
UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins.UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins.
But it's not the sort of pastoral outreach I saw myself doing.แต่มันก็ไม่ใช่การเรียง เต็มไปหมด ฉันเห็นตัวเองกำลังทำ
We catch gang kids and the homeless all the time, trying to take advantage of more than just our outreach programs.เราจับเด็กและคนไร้บ้านได้ตลอด พยายามมาลักเงินมากกว่า มาขอให้เราช่วย
It's an outreach center dedicated to help vets land on their feet.มันเป็นศูนย์ช่วยเหลือ ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ให้ยืนด้วยตัวเองได้
And here to introduce our maiden outreach is Amanda's foster brother and foundation co-chair, Eli James.พร้อมแล้วที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อที่จะแนะนำแผนของพวกเรา ขอเชิญพี่ชายของอแมนด้า
I run this global outreach and spiritual retreat.ผมเป็นเจ้าของกิจกรรมภายนอก สถานที่ส่วนตัวทางศาสนานี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outreach
Back to top