ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outrageously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outrageously*, -outrageously-

outrageously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outrageously (adv.) โดยฝ่าฝืน Syn. horribly, shamefully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุกอาจ (adv.) outrageously See also: offensively, aggressively Syn. เหี้ยมหาญ Ops. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, it was an outrageously leading question the first time around, and now you want us to hear it twice?ไม่ได้ ฟังคำถามที่รุนแรงแบบนั้น ไปหนนึงแล้ว แล้วจะมาให้ฟังอีกหนงั้นเหรอ
It's outrageously attractive, isn't it?มีเสน่ห์มหาศาลเลยว่ามั้ย

outrageously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing

outrageously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทบเป็นบ้า[X] (thaēp pen b) EN: outrageously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outrageously
Back to top