ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offensively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offensively*, -offensively-

offensively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offensively (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. disagreeably

offensively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively ; be overfamiliar FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offensively
Back to top