ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outfox

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outfox*, -outfox-

outfox ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outfox (vt.) เอาชนะได้โดยใช้สติปัญญา Syn. outwit, outsmart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think we can outfox a 10-year-old.ข้าว่าเราเอาชนะ เด็กอายุสิบขวบได้นะ
And do you think you can outfox him, boy?นายคิดว่า... จะสามารถใช้ปัญญาชนะเขาได้งั้นรึ พ่อหนุ่ม
Doctor, you've been outfoxedผมว่าคุณหมอโดนทานุกิ ปลอมตัวมาหลอกแล้วล่ะ
Lady b.'s been outfoxed by a young foxเลดี้ บี ถูกกัดกลับ โดย หมาป่าตัวน้อย
But I might have been outfoxed.แต่ผมสามารถเอาชนะได้
Jane, the FBI outfoxed us.เจน FBI ใช้สติปัญญามาเอาชนะเรา
This nobody still outfoxed you at every turn.คนไม่มีค่าคนนี้ก็ยังเอาชนะคุณได้ทุกครั้ง

outfox ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狐と狸の化かし合い[きつねとたぬきのばかしあい, kitsunetotanukinobakashiai] (exp) two sly characters outfoxing each other

outfox ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักเหลี่ยม[v.] (haklīem) EN: outsmart ; outfox FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outfox
Back to top