ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ostentatiously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ostentatiously, -ostentatiously-

*ostentatiously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ostentatiously (adv.) อย่างโอ้อวด Syn. showily, pompously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ostentatiously*
Back to top