ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

or else

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *or else*, -or else-

or else ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
or else (idm.) ถ้าไม่ See also: มิฉะนั้น Syn. or, otherwise
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can talk to people, but I can't talk to nobody but Curley, or else he gets mad.นายคุยกับคนอื่นได้ แต่ฉันคุยกับใคร ไม่ได้ยกเว้นเคอร์ลีย์ ไม่งั้นเขาจะโมโห
But you have to cook it at 350 degrees or else it tastes really...แต่ว่าพี่ต้องให้มันอยู่ในอุณหาภูมิ 350 องศา หรือรอจนกระทั่ง... มันน่ากินจริงๆ
Better make it quick or else we'll be all day listening to his crap.ทำให้มันเสร็จเร็ว ๆหรืออะไรซักอย่าง ดีกว่าที่จะฟังมันด่าทั้งวัน
I'm controlling myself. Or else I'll kill Mariani.ฉันกำลังพยายามควบคุมตัวเอง ไม่งั้นฉันจะฆ่ามารีอันนี่
Hand over the bag... or else my man Nick Beam here gonna put one in your ass.ส่งกระเป๋าเงินมา ไม่งั้นเพื่อนข้าจะเอาปืนกรอกตูด
If you want it, you can have it... or else no one will.ถ้าอยากได้ก็รับไว้ซะ ไม่อย่างนั้นจะเผามันทิ้ง
But my papa says we have to do what the Trainman says or else he will leave us here forever and ever.แต่พ่อหนูบอกว่าพวกเราต้องทำ ตามที่เทรนแมนบอก... ไม่อย่างนั้น เขาจะทิ้งเราไว้ที่นี่ ตลอดกาล และ ตลอดไป
It does have to exit, or else we wouldn't be able to see it afterwards.มันเลยหลุดออกมา ไม่งั้นเราคงไม่ได้เห็นเจ้าสิ่งนี้อีกเลย
Surrender yourself or else we'll shoot!เสียสละตัวเองซะ! หรือไม่ก็โดนดีแน่!
Watch your mouth or else I'll...!ระวังปากหน่อยไม่งั้น
But it's something you have to find out yourself, or else it's meaningless.แต่บางอย่างเธอก็ต้องค้นหาด้วยตัวเธอเอง ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีความหมาย
You better let me play or else we ain't gonna win.ให้ผมเล่นเถอะไม่งั้นเราไม่ชนะแน่

or else ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要不[yào bù, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, 要不] otherwise; or; or else
要不然[yào bù rán, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 要不然] otherwise; or else; or

or else ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
然も無ければ;然もなければ[さもなければ, samonakereba] (exp) (uk) otherwise; if not; or else
其れ共[それとも, soretomo] (conj) (uk) or; or else; (P)

or else ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case ; so ; well FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า or else
Back to top