ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open-door

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open-door*, -open-door-

open-door ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open-door (adj.) ซึ่งเปิดเสรี Syn. unrestricted, unlimited
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have an open-door policy, which means you can stop by my office... whenever you want.ผมมีนโยบายเปิดประตู หมายถึงว่าคุณสามารถแวะมาหาผม ที่ห้องทำงาน ได้ทุกเมื่อ
They had an open-door policy.พวกเขาไม่มีนโยบายกันคนนอก
I'm told that you have an open-door policy here at Hasbro for new toy ideas from any and all employees?ผมได้ยินมาว่าคุณมีนโยบาย รับฟังลูกน้องที่แฮสโบร สำหรับไอเดียของเล่นใหม่ๆ จากพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะคนไหน
Open-door policy with me...ของผู้หมวด ลากลัวต้าที่ใช้กับผม...

open-door ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นโยบายเปิดประตูการค้า[n. exp.] (nayōbāi poē) EN: open-door policy FR: politique de la porte ouverte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open-door
Back to top