ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onomatopoeia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onomatopoeia*, -onomatopoeia-

onomatopoeia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onomatopoeia (n.) การสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
onomatopoeia(ออนนะแมท'ทะพี'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง, See also: onomatopoetic,onomatopotic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
onomatopoeiaการเลียนเสียงธรรมชาติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมียว (adv.) onomatopoeia from the mewing sound of a cat Syn. เหมียวๆ
เหมียวๆ (adv.) onomatopoeia from the mewing sound of a cat
โห่ (int.) onomatopoeia from the sound of a long undulating shout of cheer
โกรง (adv.) onomatopoeia from the sound of being crushed
เว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity Syn. โว้ย
โว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity
แจะ (int.) onomatopoeia from the sound of chewing
ครืด (adv.) onomatopoeia from the sound of dragging heavy thing
ติ๋ง (adv.) onomatopoeia from the sound of dropping water See also: sound of dropping water Syn. ติ๋งๆ
ติ๋งๆ (adv.) onomatopoeia from the sound of dropping water See also: sound of dropping water
เปรี้ยงปร้าง (adv.) onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion
อ้วก (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงราก, เสียงอาเจียน
เสียงราก (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงอาเจียน
เสียงอาเจียน (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงราก
โหม่ง (adv.) onomatopoeia from the sound produced by striking a gong See also: sound of a gong
ปุ (adv.) onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
เผละ (adv.) onomatopoeia from the sound when soft substance falling
ว้าก (int.) onomatopoeia of children´s cry; loud cry Syn. หวาก
หวาก (int.) onomatopoeia of children´s cry; loud cry
เสียงท้องร้อง (n.) onomatopoeia of snoring sound See also: harsh sound as of snoring, passing wind from the stomach or gushing water Syn. เสียงกรน

onomatopoeia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象声词[xiàng shēng cí, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ ㄘˊ, 象声词 / 象聲詞] onomatopoeia

onomatopoeia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オノマトペ;オノマトペー;オノマトペア;オノマトピーア[, onomatope ; onomatope-; onomatopea ; onomatopi-a] (n) onomatopoeia (fre
擬声語[ぎせいご, giseigo] (n) {ling} (See 擬音語) onomatope (i.e. word formed by onomatopoeia)
擬音語[ぎおんご, giongo] (n) {ling} example of onomatopoeia; onomatopoeic word

onomatopoeia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจะ[interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing FR:
การเลียนเสียงธรรมชาติ[n. exp.] (kān līen sī) EN: onomatopoeia FR: onomatopée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onomatopoeia
Back to top