ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

olfaction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *olfaction*, -olfaction-

olfaction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
olfaction (n.) กลิ่น Syn. smell, scent
olfaction (n.) การดมกลิ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
olfaction(ออลแฟค'เชิน) n. กลิ่น,การดมกลิ่น, Syn. n. smell
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
olfaction๑. การดมกลิ่น [มีความหมายเหมือนกับ osphresis]๒. การรู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า olfaction
Back to top