ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oeuvre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oeuvre*, -oeuvre-

oeuvre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oeuvre (n.) ผลงานทางศิลปะ (โดยเฉพาะงานของศิลปินเดี่ยว)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I, for one, think we should use our set list for sectionals to start exploring the oeuvre of one Bernadette Peters.หนูคิดว่าเราต้องใช้รายการที่จะไประดับภาค เริ่มต้นจากการไปชมงานศิลปะ อย่างเบอร์นาเดท ปีเตอร์
Aircraft can't manoeuvre like that.เครื่องบิน ไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบนั้น
Of doing those manoeuvres.ยักย้ายไปมาด้วยความเร็วสูง
It manoeuvres a weapon, the servo is on of a remote control. Like a ...มันเป็นตัวทำให้ปืนเคลื่อนไหว เหมือนพวกเครื่องบินบังคับ
Out on night manoeuvres?นี่จะทำการซ้อมรบในเวลากลางคืนเหรอ?
I'm trying to read the map while driving, a bonehead manoeuvre.ผมพยายามจะอ่านแผนที่ในขณะที่ขับรถ ก็มีขบวนรถโง่ๆแห่มา
But we said we'd all go as hors d'oeuvres to be original.แต่เราตกลงจะแต่งเป็นออเดิร์ฟ จะได้ไม่เหมือนใครไม่ใช่หรอ
"je crois que c'est I'homme qui fait Les chez d'oeuvres."ฉันคิดว่านี่คือผู้ชายที่ทำงานเก่งคนหนึ่ง
Ce sont Les chez d'oeuvres qui font I'homme.".... Ce sont Les chez d'oeuvres qui font l'homme."
Commander, on your order. Commence flanking manoeuvre.ท่านผู้บัญชาการ เริ่มต้นแผนการขนาบโจมตีได้เลย
We have to fight the monster ourselves, so let us ride out and fight on our own terms - on open ground, on horseback, where we can manoeuvre better.เราจะสู้กับมันด้วยตัวเราเอง เราจะออกไปสู้ด้วยวิธีของเรา ในภาคพื้น บนหลัวม้า ที่ไหนที่เราได้เปรียบที่สุด
Only when you were taking hors d'oeuvres out of it.แค่ตอนที่คุณกำลัง เอาเศษอาหารที่ติดอยู่ออกไป

oeuvre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P)
前菜[ぜんさい, zensai] (n) relishes; hors d'oeuvres; smorgasbord
口取り;口取[くちとり, kuchitori] (n) (1) leading a horse, cow, etc.; (2) groom; horse boy; (3) hors d'oeuvre; appetizer; side dish
大演習[だいえんしゅう, daienshuu] (n) large-scale maneuvers; large-scale manoeuvres; war games
巧みに操る[たくみにあやつる, takuminiayatsuru] (exp,v5r) to maneuver; to manoeuvre; to manipulate
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P)
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
突き出し;つき出し[つきだし, tsukidashi] (n) (1) protrusion; (2) (Japanese) hors d'oeuvre; snacks; (3) (sumo winning technique of) pushing out of the ring

oeuvre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มูลนิธิ[n.] (mūlanithi =) EN: philanthropic foundation ; foundation FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi ) EN: philanthropic foundation ; foundation FR: fondation [f] ; fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f]
งานประพันธ์[n. exp.] (ngān prapha) EN: poetry FR: oeuvre littéraire [f]
ผลงานกวีนิพนธ์[n. exp.] (phon ngān k) EN: FR: oeuvre poétique [f]
ผลงานศิลปะ[n. exp.] (phon ngān s) EN: FR: oeuvre d'art [f]
วรรณกรรม[n.] (wannakam) EN: literary work ; writing ; literature FR: oeuvre littéraire [f] ; littérature [f]
วรรณกรรมอมตะ[n. exp.] (wannakam am) EN: FR: oeuvre immortelle [f][
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
จ้างแรงงาน[v.] (jāngraēng-n) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers FR: employer de la main-d'oeuvre
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การขาดแคลนแรงงาน[n. exp.] (kān khātkhl) EN: FR: pénurie de main-d'oeuvre [f]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ออเดิร์ฟ[n.] (ødoēf) EN: hors d'oeuvre FR: hors-d'oeuvre [m]
ผลงานชิ้นเอก[n. exp.] (phon ngān c) EN: masterpiece FR: chef-d'oeuvre [m]
ผู้ช่วยช่าง[n. exp.] (phū chūay c) EN: FR: apprenti [m] ; manoeuvre [m]
แรงงาน[n.] (raēng-ngān) EN: labour ; labor (Am.) ; workforce ; workers FR: main-d'oeuvre [f] ; personnel [m] ; travailleurs [mpl]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.) FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]
แรงงานไร้ฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.) FR: main-d'oeuvre non qualifiée [f]
แรงงานต่างด้าว[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: migrant workers FR: main-d'oeuvre étrangère [f]
ทำ[v.] (tham) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer
ทำงาน[v. exp.] (tham ngān) EN: work ; do a job ; do a task ; do one's duty ; operate FR: travailler ; exécuter une tâche ; bosser (fam.) ; officier ; remplir sa tâche ; oeuvrer ; s'occuper ; boulonner (fam.)
วรรณกรรมชิ้นเอก[n. exp.] (wannakam ch) EN: literary masterpiece FR: chef-d'oeuvre littéraire [m]
วรรณคดีเอก[n. exp.] (wannakhadī ) EN: masterpieces of literature FR: oeuvres majeures de la littérature [fpl] ; chefs-d'oeuvre de la littérature [mpl]

oeuvre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handlungsspielraum {m}room for manoeuvre; room for maneuver [Am.]
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oeuvre
Back to top