ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ocher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ocher*, -ocher-

ocher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ocher (n.) สีเหลืองออกน้ำตาล
English-Thai: HOPE Dictionary
ocher(โอ'เคอะ) n. สีเหลืองอ่อนหรือส้มแดง, See also: ocherous adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Hey, you guys know "Minnie The Moocher"?เฮ้ พวกคุณรู้จัก มินีเตอะมูเชอ
No! The song "Minnie the Moocher."ไม่ เพลง มินีเตอะมูเชอ
Hey, folks, here's a story 'bout Minnie the Moocherเฮ้ ที่นี่เรื่องราวเกี่ยวกับ มินีเตอะมูเชอ
She was a low-down hoochie coocherเธอดูเป็นคนต่ำลง ฮูชีคูเชอ
Oh, Jesus, man, that's a goocher.โอ พระเจ้า แปลกมากเลย เพื่อน
No, man, a goocher. That's really bad.ไม่ได้ เพื่อน ดวงซวย มันแย่มากเลยนะ
Billy told me they were flipping for beers and they came up with a goocher just before they got into the car.บิลลี่บอกฉันว่า พวกเขาโยนเหรียญเสี่ยงเบียร์กัน แล้วพวกเขาก็ ดวงซวย ก่อนที่พวกเขาจะขึ้นรถ
Verno, nobody believes that crap about moons and goochers.เวอร์โน ไม่มีใครเชื่อเรื่องบ้าๆ เกี่ยวกับดวงจันทร์และ ดวงซวย นั่นหรอก
Non. Ecoutez, Mademoiselle, vous voulez accrocher quelque chose?"ไม่ เธออยากแขวนอะไรนักใช่มั้ย"
Alors, retournez au vestiaire pour accrocher les manteaux puisque c'est pour cela que je vous ai engagee."ออกไปแขวนเสื้อโค้ทเลยไป อย่าอู้งาน" "แต่"
I was thinking, Mrs. O'Docherty, to thank you for taking us in on such short notice, why don't you let me cook?ผมกำลังคิดว่า คุณนายโอ โดเชอตี้ครับ เพื่อขอบคุณคุณที่รับเรามาพักที่นี่ ทำไมคุณไม่ให้ผมเป็นคนทำอาหารให้ล่ะ

ocher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhě, ㄓㄜˇ, 赭] ocher

ocher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コバルト華[コバルトか, kobaruto ka] (n) cobalt bloom; erythrite; erythrine; red cobalt; cobalt ocher

ocher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off ; make a cut ; incise FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher ; inciser
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve FR: ricocher ; faire une embardée
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf FR: rocher en surplomb [m]
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ได้รับ[v. exp.] (dāi rap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner FR: recevoir ; obtenir ; bénéficier ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.) ; capter ; subir
เดินมาที่[v. exp.] (doēn mā thī) EN: FR: s'approcher de ; approcher
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
หิน[n.] (hin) EN: stone ; rock ; boulder FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]
หอระฆัง[n. exp.] (hø rakhang) EN: belfry ; bell tower FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
อีฟ โรเช = อีฟ โรเช่[TM] (Īf Rōchē) EN: Yves Rocher FR: Yves Rocher
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on ; mark with a cross FR: cocher ; marquer d'une coche
เข้าใกล้[v. exp.] (khao klai) EN: get close (to) ; close ; close up ; go near ; approach FR: s'approcher ; approcher
เข้าเล่ม[v.] (khaolem) EN: FR: brocher les cahiers d'un livre
เข้ามาใกล้[v. exp.] (khao mā kla) EN: approach ; get closer ; come a little closer FR: approcher
เข้าไปใกล้[v. exp.] (khao pai kl) EN: approach ; get closer FR: s'approcher de ; approcher
ขยับหัว[v. exp.] (khayap hūa) EN: FR: bouger la tête ; balancer la tête ; hocher la tête
เขดหิน[n.] (khøt hin) EN: rocks FR: rocher [m]
คว้า[v.] (khwā) EN: win ; get FR: décrocher ; obtenir
แขวน[v.] (khwaēn) EN: hang ; hang up ; suspend FR: pendre ; suspendre ; accrocher
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
ใกล้[v.] (klai) EN: near ; approach ; come near FR: approcher
ใกล้จะมาถึง[v. exp.] (klai ja mā ) EN: get closer FR: approcher
ใกล้จะถึง[v. exp.] (klai ja the) EN: approach ; get closer to FR: approcher
กลุ่มดาวสารถี[n. prop.] (klum dāo Sā) EN: Auriga FR: constellation du Cocher [f] ; Le Cocher
เกยหินโสโครก[v. exp.] (koēi hinsōk) EN: run on the rocks FR: s'échouer sur les rochers
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
นั่งชิด[v. exp.] (nang chit) EN: FR: se rapprocher l'un de l'autre
นกจู๋เต้นเขาหินปูน ; นกจู๋เต้นเขาปูน[n. exp.] (nok jū ten ) EN: Limestone Wren-Babbler FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
นกสกัวขั้วโลกเหนือ[n. exp.] (nok sakūa k) EN: Parasitic Jaeger ; Artic Skua ; Arctic Jaeger FR: Labbe parasite [m] ; Stercoraire parasite ; Stercoraire arctique ; Labbe des rochers [m] ; Labbe de Richardson [m] ; Stercoraire de Richardson
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain FR: falaise [f] ; rocher [m]
ผงก[v.] (pha-ngok) EN: nod ; raise ; rear ; lift FR: lever ; relever ; hocher
ผงกหัว[v. exp.] (pha-ngok hū) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod FR: hocher la tête
พยัก[v.] (phayak) EN: nod ; give a nod FR: hocher la tête
พยักหน้า[v. exp.] (phayak nā) EN: nod ; nod in assent FR: hocher la tête ; opiner du bonnet
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind ; remove ; divest FR: détacher ; défaire ; décrocher ; déboucler

ocher ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow
Atemloch {n} | Atemlöcher
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe
Knopfloch {n} | Knopflöcher
Durchgangsloch {n} | Durchgangslöcher
Schützenloch {n} [mil.] | Schützenlöcher
Loch {n} | Löcher
Indexführungsloch {n} | Indexführungslöcher
Schlüsselloch {n} | Schlüssellöcher
Ocker {n}ocher
Verknöcherung {f} | Verknöcherungen
Dreckloch {n} | Drecklöcher
Zahnstocher {m} | Zahnstocher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ocher
Back to top