ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obscuring-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obscuring, *obscuring*,

-obscuring- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モザイク[, mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obscuring-
Back to top