ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*obscuring*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obscuring, -obscuring-

*obscuring* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscuring (n.) ความสับสน Syn. blurring

*obscuring* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モザイク[, mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *obscuring*
Back to top