ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oaken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oaken*, -oaken-

oaken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oaken (adj.) ที่ทำจากไม้โอ๊ก
English-Thai: Nontri Dictionary
oaken(adj) ทำด้วยไม้โอ๊ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His armor rent wielding nothing but an oaken branch as a shield.กองกำลังเราเข้าโรมรัน ขับไล่กองทัพออร์คถอยร่น
[# Space Cowboy: Falling Down Remixed by Paul Oakenfold]พัฒนามาจากส่วนทหาร ที่ไม่มีคนควบคุมอาวุธ
Welcome, Master Baggins to the company of Thorin Oakenshield.ข้าเดินตามไปได้ เดินทันอยู่แล้ว ข้าฝึกมาดี วันหยุดข้าเดินเยอะรู้ไหม
Fate is with you, Thorin Oakenshield.- ที่ส่องไปต้องรูกุญแจ - วันดูริน
You are right to help Thorin Oakenshield.พวกคนแคระไปกันหมดแล้ว
What brings Thorin Oakenshield to Bree?สิ่งที่ทำให้ Thorin Oakenshield การบรี?
So you are the one they call Oakenshield.เพื่อให้คุณเป็นคนหนึ่งที่พวกเขาเรียก Oakenshield
What is Thorin Oakenshield to you?คืออะไร Thorin Oakenshield กับคุณหรือไม่
It's Oakenshield... that filthy Dwarvish usurper.มัน Oakenshield ... ... ที่บุกรุก Dwarvish ลามก
Oakenshield's quest will fail.การแสวงหา Oakenshield ที่จะล้มเหลว
Oakenshield has weighed... the value of your life... and found it worth nothing.... Oakenshield ได้ชั่งน้ำหนัก ... ... ค่าของชีวิตของคุณ ... ... และพบว่ามันคุ้มค่าอะไร
If only to see Oakenshield... suffer.ถ้าเพียง แต่ที่จะเห็น Oakenshield ... ประสบ ...

oaken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橡木[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, 橡木] oaken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oaken
Back to top