ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nutritional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nutritional*, -nutritional-

nutritional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nutritional (adj.) ทางอาหาร See also: เกี่ยวกับอาหาร Syn. nutritive
nutritionally (adv.) ทางอาหาร See also: ด้านอาหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nutritional dropsy; dropsy, famine; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And most importantly, point number three, now that the Japanese have perfected synthetic blood which satisfies {\all of }our nutritional needs, there is no reason for anyone to fear us.และที่สำคัญเลย ข้อที่สาม เรามีเลือดสังเคราะห์ดื่มกันแล้ว ซึ่งเพียงพอกับความต้องการเพื่อยังชีพ
A snack that will bring a smile to their faces and full of nutritional value...ของว่างที่สามารถเรียกรอยยิ้ม และยังเต็มไปด้วยคุณค่าสารอาหาร...
Spent decades trying to invent the perfect nutritional ration.ใช้เวลาเป็นสิบๆปีเพื่อสร้าง อาหารธัญพีชที่สมบูรณ์แบบ
Have some Cookie Crisp, You need something nutritional. Why do you think I want your Cookie Crisp?กินคุกกี้คริสป์หน่อยไหม คุณควรได้รับสารอาหาร

nutritional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养价值[yíng yǎng jià zhí, ˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 营养价值 / 營養價值] nutritional value

nutritional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink
栄養学[えいようがく, eiyougaku] (n) dietetics; nutritional science; (P)
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement
栄養過多[えいようかた, eiyoukata] (n) overnutrition; excessive nutritional intake

nutritional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณค่าทางอาหาร[n. exp.] (khunkhā thā) EN: nutritional value FR:

nutritional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernährungsstörung {f}nutritional disturbance
Ernährungszustand {m}nutritional condition
Ernährungszustand {m}nutritional status

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nutritional
Back to top