ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nosh-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nosh-up*, -nosh-up-

nosh-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nosh-up (n.) อาหารมื้อใหญ่มาก (คำสแลง)
nosh-up (sl.) อาหาร Syn. nosh
nosh-up (sl.) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย) Syn. nosh

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nosh-up
Back to top