ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonflammable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonflammable*, -nonflammable-

nonflammable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonflammable (adj.) ซึ่งไม่ติดไฟง่าย Syn. fireproof, incombustible Ops. combustible, flammable, inflammable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonflammable
Back to top