ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

next to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *next to*, -next to-

next to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
next to (prep.) ข้างๆ See also: อยู่ติดกับ, ต่อกัน Syn. beside
next to nothing (idm.) แทบจะไม่มีค่า See also: เกือบจะไม่มีราคา
next to nothing (idm.) เกือบไม่มีเลย See also: มีน้อยที่สุด
next to the last (n.) การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ See also: การแข่งขันกีฬารอบรองสุดท้าย Syn. preliminary to the final, semifinal match
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าง (prep.) next to See also: at the side of, near, by, beside Syn. ใกล้, ริม
ติด (v.) next to See also: close to, adjoin, be adjacent to Syn. ใกล้, ชิด Ops. ห่าง, ไกล
ถัดจาก (adv.) next to See also: beside Syn. ถัดไป, ต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't wanna sit next to himฉันไม่อยากจะนั่งถัดจากเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.
At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.
And that garbage truck next to the office, that's terrible.เเล้วรถขยะที่อยู่ข้างออฟฟิศก็เเย่
Okay, you'll take the empty seat next to Dinah.คุณนั่งตรงเก้าีอ้ข้าง ๆ ไดนาห์นะคะ
Getting into bed in the room next to mine.เข้าไปนอนห้องที่ติดกับฉัน.
And had slept in the room next to mine.และได้หลับไปที่ห้องติดกับฉัน.
I thought it out yesterday evening while I was sitting here next to you.ฉันเพิ่งคิดออกเมื่อวานเย็นนี้ ขณะที่นั่งติดกับเธอ.
I can sell you a set of 'lops for next to nothing.ฉันสามารถขายคุณชุดของยาง
Stewardess, I think the man next to me is a doctor.คุณสจ๊วตหญิงคะ ฉันคิดว่าผู้ชายที่นั่งข้างๆ ฉันเป็นหมอค่ะ
He found out that Chong Yang Palace is right next to Living Tomb where Miss Long lives... so he brought his men to attack Chong Yang Palace.เขารู้มาว่าตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ใกล้กับสุสานโบราณ ที่แม่นางเล้งอาศัยอยู่... แล้วเขาก็พาคนบุกตำหนักเต็งเอี๊ยง.
I thought Cooper was an asshole, but he was a sweetheart next to Rhodes.ผมว่าคูเปอร์งี่เง่าแล้ว เทียบกับหมอนี่ ยังดีกว่าเยอะ

next to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha
靠走廊[kào zǒu láng, ㄎㄠˋ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 靠走廊] next to the aisle; aisle (seat on aircraft)
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, 邻接 / 鄰接] adjacent; next to
[yà, ㄧㄚˋ, 亚 / 亞] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 比邻 / 比鄰] neighbor; next-door neighbor; near; next to
[ái, ㄞˊ, 挨] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time

next to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
床脇[とこわき, tokowaki] (n) section of a room next to the alcove (where shelves are often placed)
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth)
狂言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage
笛柱[ふえばしら, fuebashira] (n) upstage left pillar (on a noh stage), next to the flute player
至難の業[しなんのわざ, shinannowaza] (n) Herculean task; next to impossible undertaking
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
次ぐ(P);亜ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vi) to rank next to; to come after; (P)

next to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside ; alongside FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ = ข้างๆ[adv.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside ; next door FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side ; next to FR: côte à côte
เคียงข้าง[X] (khīeng khān) EN: side by side ; together ; beside ; abreast ; next to FR: côte à côte
ใกล้[adv.] (klai) EN: near ; by ; nearby ; next to ; next door FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
ถัด[X] (that) EN: next ; close to ; next to ; following ; succeeding FR: après ; à côté ; à la suite
ถัดจาก[adv.] (that jāk) EN: next to ; after FR: à côté de
ถัดจาก...ไป[X] (that jāk ..) EN: next to ... FR: à côté de ...
ติดกัน[adv.] (tit kan) EN: next ; next to each other FR: auprès de ; aux côtés de ; près de

next to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb.
Nähe {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitliche Näheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time
neben {prp; +Akkusativ} (Richtung; wohin?) | sich dicht neben jdn. stellennext to; beside | to place onself close to sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า next to
Back to top