ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newsprint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newsprint*, -newsprint-

newsprint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newsprint (n.) กระดาษหนังสือพิมพ์ See also: กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษหนังสือพิมพ์ (n.) newsprint See also: papers, newspaper sheet

newsprint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, 报纸 / 報紙] newspaper; newsprint
白报纸[bái bào zhǐ, ㄅㄞˊ ㄅㄠˋ ㄓˇ, 白报纸 / 白報紙] newsprint

newsprint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: newsprint FR: papier journal [m]
กระดาษบรู๊ฟ[n. exp.] (kradāt prūf) EN: newsprint ; proof paper FR:
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]

newsprint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitungsdruckpapier {n}newsprint paper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newsprint
Back to top