ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

negotiator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *negotiator*, -negotiator-

negotiator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
negotiator (n.) ผู้เจรจาต่อรอง See also: คนต่อรอง Syn. mediator
English-Thai: Nontri Dictionary
negotiator(n) ผู้เจรจา,ผู้ซื้อขาย,ผู้แลกเปลี่ยนกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เจรจา (n.) negotiator See also: mediator, intermediary, moderator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The negotiator plays cards until Mike is back safe.การเจรจาต่อรองที่เล่นไพ่จนไมค์กลับมาอยู่ที่ปลอดภัย
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์
If it was Tara who killed this girl, a negotiator ain't gonna do shit.ถ้าผู้หญิงคนที่ถูกฆ่าเป็นธาร่า การเจรจาต่อรองผลจะได้ผลเหี้ยอะไร
Foster relationship between negotiator and hostage-taker. But most importantly, keep things calm.คอยดูแลความสัมพันธ์ระหว่างการเจรจาต่อรอง และยื่นหมูยื่นแมวตัวประกัน
You're his boss, and you're Global 12 Consolidated's lead negotiator for the K.P.W...คุณเป็นเจ้านายเขาและคุณก็เป็น ตัวเจรจาหลักเพื่อการต่อรอง ของโกลบอลล์ 12 คอนโซลิเดท กับเคพีดับเบิลยู
Ah. Negotiator number five.อ้า ผู้เจรจาหมายเลข 5
You'll have to forgive me for not completely trusting Harvey's assessment, but I needed to make sure that our back channel negotiator was up to the task.คุณต้องให้อภัยผม ที่ไม่เชื่อใจเต็มร้อย กับการประเมินของฮาร์วี่ แต่ผมอยากให้แน่ใจ
The PBA negotiator says he wants real salary increases...ผู้นำการเจรจาบอกเขาต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น
The Patrolmen's Benevolent Association and the Uniformed Firefighters Association are the two unions not participating in the coalition bargaining with the city, and the PEA chief negotiator says he wants some solid gains for the men in blue...สมาคมเบนโวเลนท์ของน้ำมัน ..และสมาคมการต่อต้านนอกรูปแบบ ..เป็นสองสหภาพที่ไม่ได้ร่วม
As a hostage negotiator my goal is to understand, and more importantly, to empathize with the captor.ในฐานะของ ผู้ที่เป็นคนเจรจาต่อรอง เป้าหมายของผมคือเข้าใจ และที่สำคัญกว่า คือจดจ่อกับคนร้าย
Don't use your negotiator voice.อย่ามาใช้น้ำเสียงต่อรองแบบนั้น
You are a tough negotiator, Charles.คุณเป็นผู้เจรจาต่อรองที่ยากชาร์ลส์

negotiator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交渉人[こうしょうにん, koushounin] (n) negotiator; bargainer; point man

negotiator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เจรจา[n. exp.] (phū jēnrajā) EN: negotiator FR: négotiateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า negotiator
Back to top