ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mythical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mythical*, -mythical-

mythical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mythical (adv.) เกี่ยวกับตำนาน See also: ซึ่งเป็นนิทาน Syn. mythological, fictitious
mythical (adj.) ซึ่งเป็นตำนาน Syn. mythologic, mythological
mythical (adj.) เกี่ยวกับนิยามปรัมปรา See also: เกี่ยวกับตำนาน, เกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้น
mythically (adv.) ทางตำนาน See also: ทางเทพนิยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
mythical(มิธ'ธิเคิล) adj. เกี่ยวกับ myth
English-Thai: Nontri Dictionary
mythical(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ที่เป็นตำนาน,เป็นเรื่องจินตนาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ
กินนร (n.) mythical creature See also: half-human and half-bird, a bird with a human head
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน
But I don't know if I'm more skeptical of a burned out ex-fed or the mythical cabal known as the Company.ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถูกสงสัยผมอาจจะทำให้คนที่ ex-Fed ผิดหวังได้ หรือก็แค่กลุ่มเล็กๆที่วางแผนต่อต้านบริษัทคอมพานี่
The mythical Serena.นี่นิยายโบราณ เซรีน่า
What is it? It's a mythical lost city in the Amazon.มันเป็นเมืองในตำนานที่สูญหายไปในอเมซอน
This is a mythical situation. How could I possibly know why?นี่มันสถานการณ์จำลอง ฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าทำไม
A bachelor party is a mythical place where booze and women are free.ปาร์ตี้สละโสด เป็นที่ที่เป็นตำนาน ที่ซึ่งมีเหล้า เบียร์ และผู้หญิงฟรี
All cultures have their own mythical beasts like... the Loch Ness monster.ทุกวัฒนธรรมมีสัตว์ร้ายในตำนาน เหมือน... สัตว์ประหลาด Loch Ness
With all the mythical play I was getting I still actually hadn't been asked out on a real date.ด้วยตำนานทั้งหมดนี่ ที่ฉันแสดงอยู่... ... ฉันก็ยังไม่เคย ถูกขอเดทจริงๆซักครั้ง
I just saw a mass grave, and all I can think about is a mythical baby.ฉันเพิ่งเห็นหลุมฝังศพหมู่ แต่ทั้งหมดที่ฉันคิดออก ในตอนนี้คือการจะมีลูก
To me, she's pure and mysterious, as if she came from a mythical tale.สำหรับผมแล้วเธอบริสุทธิ์และลึกลับ, หากเธอมาจากเรื่องที่เป็นตำนาน
Did you tell Isabel anything about the one-of-a-kind mythical compass?เจ้าบอกอิซาเบล เรื่องเข็มทิศวิเศษหรือเปล่า
And then she partnered up with us to steer us to the mythical Falco.เธอจึงใช้ความเป็นทีมร่วมกับพวกเรา เพื่อที่จะหันเหความสนใจ ไปที่ฟัลโก้ในตำนาน

mythical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪兽[guài shòu, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄡˋ, 怪兽 / 怪獸] rare animal; mythical animal
情急了[qíng jí liǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, 情急了] mythical talking bird; mynah bird
[jiā, ㄐㄧㄚ, 猳] mythical ape
秦吉了[qín jí liǎo, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, 秦吉了] mythical talking bird; mynah bird
[yù, ㄩˋ, 蜮] mythical creature; toad; worm
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
[jiān, ㄐㄧㄢ, 鹣 / 鶼] mythical bird with one eye and one wing
[qí, ㄑㄧˊ, 麒] mythical unicorn
伏羲氏[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, 伏羲氏] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing
大禹[dà yǔ, ㄉㄚˋ ㄩˇ, 大禹] Yu the Great (c. 21st century BC) mythical leader who tamed the floods
猳国[Jiā guó, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄛˊ, 猳国 / 猳國] name of mythical ape
[Yǔ, ㄩˇ, 禹] Yu the Great (c. 21st century BC), mythical leader who tamed the floods; surname Yu
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
[xī, ㄒㄧ, 羲] same as Fuxi 伏羲, a mythical emperor; surname Xi
[Shùn, ㄕㄨㄣˋ, 舜] Shun (c. 22nd century BC), mythical sage and leader
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
[xiū, ㄒㄧㄡ, 貅] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貅 was the female
[pí, ㄆㄧˊ, 貔] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貔 was the male
[zōu, ㄗㄡ, 驺 / 騶] go; mythical animal
[Gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 鲧 / 鮌] Gun, mythical father of Yu the Great 大禹
[Gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 鯀] variant of 鮌|鲧; Gun, mythical father of Yu the Great 大禹
[sù, ㄙㄨˋ, 鷫] (ominous mythical bird); teal
伏羲[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, 伏羲] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing)
大鹏[dà péng, ㄉㄚˋ ㄆㄥˊ, 大鹏 / 大鵬] roc (mythical bird of prey)
[suān, ㄙㄨㄢ, 狻] (mythical animal)
[ní, ㄋㄧˊ, 猊] (mythical animal); lion
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 獬] (mythical animal)
[shèn, ㄕㄣˋ, 蜃] (mythical animal); clam; sea-serpent
[zhì, ㄓˋ, 豸] (mythical animal)
香格里拉[Xiāng gé lǐ lā, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄌㄚ, 香格里拉 / 香格裡拉] Shangri-La (mythical location); Shangri-La, adopted name of Zhong Dian 中甸 in southwest Yunnan (Tibetan Gyeltang or Gyalthang, in former Tibetan province of Kham)
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 鸾 / 鸞] (mythical bird)

mythical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロポックル[, koropokkuru] (n) mythical Ainu dwarf god (ain
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P)
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face
尻子玉[しりこだま, shirikodama] (n) mythical ball inside the anus that is sought after by kappa
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast
御河童;お河童[おかっぱ, okappa] (n) (uk) (See 河童) bobbed hair (from resemblance to the mythical Kappa's hair style)
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol)
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being)
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird
鵺;鵼(oK)[ぬえ, nue] (n) (1) Japanese chimera; mythical creature with a monkey's head, tanuki's body, tiger's limbs, and a snake tail; (2) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma); (3) man of mystery
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system)
ピクシー;ピグシ;ピスキー[, pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore)
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag

mythical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิมพานต์[n. prop.] (Himmāphān ) EN: Himaphan ; Himapan ; Himavat ; Himvanta ; Mythical Himmapan Creatures ; Himmapan Forest FR:
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head FR:
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world FR: montagne d'Indra [f]
เมรุราช[n. prop.] (Mērurāt) EN: [a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods] FR:
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
พระปางนาคปรก[n. prop.] (Phra Pāng N) EN: Buddha protected by the hood of the mythical serpnt (Naga) FR:
สัตว์ในวรรณคดี[n. exp.] (sat nai wan) EN: mythical creature FR:
วายุภักษ์[n.] (wāyuphak) EN: mythical wind-eating bird ; name of an imaginary bird in classic Thai literature FR:

mythical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mythisch {adv}mythically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mythical
Back to top