ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muumuu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muumuu*, -muumuu-

muumuu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muumuu (n.) เสื้อผ้าหลวมๆ ยาวของผู้หญิง Syn. dress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Christina, put your muumuu on. We'll meet you in the lobby.คริสติน่า แต่งตัวซะ แล้วไปเจอกันที่ล็อบบี้
Try on a muumuu or a poncho for me,will you?ช่วยลองมิวมิวหรือพอนโชให้ฉันหน่อยสิ?
Some disgusting wildebeest with three days of razor-stubble, in a sleeveless muumuu, crammed in next to you in a carload full of groceries from the fucking Price Club!บางครืนน่าขยะแขยง กับสามวันของคมตอซัง ใน muumuu แขนกุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muumuu
Back to top