ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muscle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muscle*, -muscle-

muscle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muscle (n.) กล้ามเนื้อ See also: กล้าม Syn. fiber, flesh, meat
muscle (n.) กำลังของกล้ามเนื้อ See also: กำลังวังชา, ความแข็งแรง Syn. brawn
muscle in (phrv.) ใช้กำลังควบคุม (คำสแลง) Syn. horn in
muscle-bound (adj.) ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อยืดขยาย Syn. athletic
muscleman (n.) ผู้คุ้มกัน See also: ยามรักษาการณ์
muscleman (n.) นักเล่นกล้าม
musclemen (n.) นักกล้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
muscle(มัส'เซิล) n. กล้ามเนื้อ, See also: muscly adj.
muscle weaknessกล้ามเนื้อเปลี้ย
English-Thai: Nontri Dictionary
muscle(n) กล้ามเนื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
muscleกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscle Actionการทำงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle strength trainingการฝึกกำลังกล้ามเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Muscle Weaknessกล้ามเนื้ออ่อนกำลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าม (n.) muscle Syn. กล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อ (n.) muscle Syn. กล้าม
เกลียวข้าง (n.) muscle See also: muscle on the left side of one´s body
กล้ามเนื้อตา (n.) eye muscle See also: ocular muscle
กล้ามเนื้อหัวใจ (n.) cardiac muscle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you trying to muscle me? Listen, you son-of-a-bitch!คุณพยายามที่จะกล้ามเนื้อได้หรือไม่ ฟังคุณลูกชายของ-บ้า!
I know you're not in the muscle end of the family, so don't be scared.ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในส่วนท้ายของกล้ามเนื้อของครอบครัวจึงไม่ต้องกลัว
You don't have that kind of muscle anymore.You don't have that kind of muscle anymore.
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด
The Jew is using the black... as muscle against you.คนยิว ใช้ คนผิวดำ ขณะที่กล้ามเนื้อต้านคุณ
I was probing to determining muscle tone and skeletal girth. it's a new technique!ผมกำลังวัดแนวกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก มันเป็นเทคนิคใหม่
Come on. Put a little muscle into it.ไปเลย ออกแรงให้มากกว่านั้นหน่อย
And I couldn't get over that that's all that tethers us to this planet, you know that... fragile little muscle and it's tiny you know, in the scheme of things... and when you think about all the things that can stop it... there's got to be something else,ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลย นี่แหละโลกของเรา กล้ามเนื้อที่แสนบอบบางนั่น
Some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร
What mistery to that muscle mask, courage, life...หน้ากากวิเศษมีความลับอะไร ความกล้าหาญ ชีวิต
What's a functional muscle transfer?อะไรคือการปลูกถ่ายกล้ามเนื้อ
I did do a functional muscle transfer to restore elbow function once.ฉันเพิ่งผ่าถ่ายโอนกล้ามเนื้อฟื้นฟูการทำงานของข้อศอก

muscle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, 前锯肌 / 前鋸肌] serratus anterior muscle (upper sides of the chest)
三角肌[sān jiǎo jī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ, 三角肌] deltoid muscle (over the shoulder)
外斜肌[wài xié jī, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧ, 外斜肌] external oblique muscle (sides of the chest)
肋间肌[lèi jiàn jī, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧ, 肋间肌 / 肋間肌] intercostal muscle (between ribs)
转筋[zhuàn jīn, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧㄣ, 转筋 / 轉筋] muscle cramp
平滑肌[píng huá jī, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ, 平滑肌] smooth muscle (anat.); non-striated muscle
斜方肌[xié fāng jī, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄐㄧ, 斜方肌] trapezius muscle (of the upper back and neck)
旋前肌[xuán qián jī, ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧ, 旋前肌] pronator teres muscle (below the elbow)
背阔肌[bèi kuò jī, ㄅㄟˋ ㄎㄨㄛˋ ㄐㄧ, 背阔肌 / 背闊肌] latissimus dorsi muscle (back of the chest)
胸大肌[xiōng dà jī, ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ, 胸大肌] pectoralis major muscle (across the top of the chest)
腹直肌[fù zhí jī, ㄈㄨˋ ㄓˊ ㄐㄧ, 腹直肌] rectus abdominis muscle (front of the belly)
萎缩[wěi suō, ㄨㄟˇ ㄙㄨㄛ, 萎缩 / 萎縮] to wither; to dry up (of a plant); to atrophy (of muscle or organ)
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, 睫状体 / 睫狀體] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles)
[jī, ㄐㄧ, 肌] flesh; muscle
不随意肌[bù suí yì jī, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ, 不随意肌 / 不隨意肌] involuntary muscle
[jīn, ㄐㄧㄣ, 筋] muscle
肌肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, 肌肉] muscle; flesh
心肌[xīn jī, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, 心肌] myocardium (muscles of the heart)
戳刺感[chuō cì gǎn, ㄔㄨㄛ ㄘˋ ㄍㄢˇ, 戳刺感] pins and needles (in muscle)
筋节[jīn jié, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, 筋节 / 筋節] lit. muscles and joints; by ext. the relations between parts in a speech, composition etc
筋络[jīn luò, ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄛˋ, 筋络 / 筋絡] tendons and muscles
筋骨[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, 筋骨] physique; strength; muscles and bones
肱二头肌[gōng èr tóu jī, ㄍㄨㄥ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ, 肱二头肌 / 肱二頭肌] bicipital muscle; biceps
舒张[shū zhāng, ㄕㄨ ㄓㄤ, 舒张 / 舒張] to relax (of muscle)
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan

muscle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーゲル[, ke-geru] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle
上腕二頭筋[じょうわんにとうきん, jouwannitoukin] (n) biceps brachii muscle
上腕筋[じょうわんきん, jouwankin] (n) brachial muscle
伸筋[しんきん, shinkin] (n) protractor muscle
内転筋[ないてんきん, naitenkin] (n) (See 外転筋) adductor muscle
前頭筋[ぜんとうきん, zentoukin] (n) frontalis muscle
割り込む(P);割込む;わり込む[わりこむ, warikomu] (v5m,vt) to cut in; to thrust oneself into; to wedge oneself in; to muscle in on; to interrupt; to disturb; (P)
口輪筋[こうりんきん, kourinkin] (n) orbicularis oris muscle
咀嚼筋[そしゃくきん, soshakukin] (n) muscle of mastication
外転筋[がいてんきん, gaitenkin] (n) (See 内転筋) abductor muscle
大胸筋[だいきょうきん, daikyoukin] (n) pectoralis major muscle
大腿二頭筋[だいたいにとうきん, daitainitoukin] (n) biceps femoris muscle
屈筋[くっきん, kukkin] (n) flexor muscle
眼輪筋[がんりんきん, ganrinkin] (n) orbicularis oculi muscle
筋力[きんりょく, kinryoku] (n) physical strength; muscle strength; (P)
縫工筋[ほうこうきん, houkoukin] (n) sartorius muscle
肉柱[にくちゅう, nikuchuu] (n) (See 貝柱) adductor muscle (of a bivalve)
肋間筋[ろっかんきん, rokkankin] (n) intercostal muscle
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) (1) (See 閉殻筋) adductor muscle; (2) {food} adductor muscle of a bivalve (e.g. scallop, etc.)
身じろぎもしない[みじろぎもしない, mijirogimoshinai] (exp,adj-i) didn't stir an inch; not stirring a muscle
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity)
閉殻筋[へいかくきん, heikakukin] (n) adductor muscle (of a bivalve)
骨格筋[こっかくきん, kokkakukin] (n) skeletal muscle
骨盤底筋[こばんぞこきん, kobanzokokin] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle
ボディービル;ボディビル[, bodei-biru ; bodeibiru] (n) body-building; special exercise for developing big muscles
三角筋[さんかくきん, sankakukin] (n) deltoid (muscle)
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
弛緩[しかん;ちかん, shikan ; chikan] (n,vs) relaxation (e.g. of muscles); becoming flaccid
括約筋[かつやくきん, katsuyakukin] (adj-na,n) sphincter; sphincter muscle; constrictor
拮抗筋[きっこうきん, kikkoukin] (n) antagonist (muscle)
立毛筋[りつもうきん, ritsumoukin] (n) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
筋肉[きんにく, kinniku] (n,adj-no) muscle; sinew; (P)
筋蒲鉾[すじかまぼこ, sujikamaboko] (n) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.)
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
筋骨[きんこつ;すじぼね, kinkotsu ; sujibone] (n) muscles (sinews) and bones; structure
背筋[せすじ(P);はいきん, sesuji (P); haikin] (n) (1) the muscles along the spine; dorsal muscles; (2) spinal column; (3) seam in the back; back seam; (P)
胸筋[きょうきん, kyoukin] (n,adj-no) pectoral (muscle)
脳筋[のうきん, noukin] (n) (sl) muscle-brain; meathead; hot-blooded idiot; person who charges in before thinking
腹筋[ふっきん;ふくきん;はらすじ, fukkin ; fukukin ; harasuji] (n,vs) (1) sit-up; (2) abdominal muscles; abs

muscle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle FR:
กล้าม[n.] (klām) EN: muscle FR: muscle [m]
กล้ามเนื้อ[n.] (klām neūa) EN: muscle FR: muscle [m] ; biceps [m] ; tissu musculaire [m]
กล้ามเนื้อฉีกขาด[n. exp.] (klām neūa c) EN: torn muscle FR:
กล้ามเนื้อหดตัว[n. exp.] (klām neūa h) EN: contracted muscle FR:
กล้ามเนื้อหัวใจ[n. exp.] (klām neūa h) EN: cardiac muscle FR: muscle cardiaque [m]
กล้ามเนื้อคลายตัว[n. exp.] (klām neūa k) EN: relaxed muscle FR:
กล้ามเนื้อกระตุก[n. exp.] (klām neūa k) EN: muscle spasm FR:
กล้ามเนื้อลาย[n. exp.] (klām neūa l) EN: striated muscle ; skeletal muscle ; reticular muscle FR:
กล้ามเนื้อหน้าอก[n. exp.] (klām neūa n) EN: pectoral muscle FR: muscle pectoral [m] ; pectoraux [mpl]
กล้ามเนื้อเรียบ[n. exp.] (klām neūa r) EN: smooth muscle FR:
กล้ามเนื้อตา[n. exp.] (klām neūa t) EN: ciliary muscle FR: muscle ciliaire [m]
กล้ามเนื้อตามยาว [n. exp.] (klām neūa t) EN: longitudinal muscle FR:
กล้ามเนื้อวง[n. exp.] (klām neūa w) EN: circular muscle FR: muscle circulaire [m]
กล้ามเนื้อยึดกระดูก[n. exp.] (klām neūa y) EN: skeletal muscle FR:
กล้ามเนื้อยึดเลนส์[n. exp.] (klām neūa y) EN: ciliary muscle FR: muscle cilaire [m]
เกร็งกล้ามเนื้อ[v. exp.] (kreng klāmn) EN: tense a muscle ; flex a muscle ; contract a muscle FR: contracter un muscle
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic FR: robuste ; musclé ; athlétique
มัดกล้าม[n. exp.] (mat klām) EN: muscle FR:
เซลล์กล้ามเนื้อ[n. exp.] (sel klāmneū) EN: muscle cell FR: cellule musculaire [f]
เส้นใยกล้ามเนื้อ[n. exp.] (senyai klām) EN: muscle fiber FR: fibre musculaire [f] ; myocytes [mpl]
เส้นใยกล้ามเนื้อเล็ก[n. exp.] (senyai klām) EN: myofibril ; muscle fibril FR:
แก้เมื่อย[v. exp.] (kaē meūay) EN: loosen up muscles ; relax FR:
การใช้กำลังเข้าปราบปราม[n. exp.] (kān chai ka) EN: crackdown FR: intervention musclée [f]
ขัดยอก[n.] (khatyøk) EN: muscular pain ; sore muscles ; sprain FR:
กล้ามเนื้อท้อง[n. exp.] (klām neūa t) EN: abdominal muscles FR: abdominaux [mpl]

muscle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenmuskel {m} [anat.]eye muscle
Lachmuskel {m}risible muscle
Muskelfaser {f} [anat.]muscle fibre; muscle fiber [Am.]
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching
Muskelriss {m}torn muscle
Muskelzerrung {f}pulled muscle
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles
Muskelrelaxans {n}; muskelentspannendes Mittel [med.]muscle relaxant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muscle
Back to top