ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motorbus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motorbus*, -motorbus-

motorbus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motorbus (n.) รถโดยสาร Syn. motor coach, bus
English-Thai: HOPE Dictionary
motorbus(โม'เทอะบัส) n. รถโดยสารประจำทางที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์., Syn. motorcoach

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motorbus
Back to top