ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moonbeam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moonbeam*, -moonbeam-

moonbeam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moonbeam (n.) แสงจันทร์ Syn. moonlight, gleam
English-Thai: HOPE Dictionary
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
English-Thai: Nontri Dictionary
moonbeam(n) แสงจันทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two souls as different as the moonbeam from lightning... or frost from fire.สองดวงวิญญาณต่างกลับราวกับ แสงจันทร์แล อสุนีบาต น้ำแข็งแลเตาไฟ
A sunset is our home A moonbeam we will ownแสงอาทิตย์คือบ้าน แสงจันทร์คือวิมานของเรา
* Your sweet moonbeam **เธอคือแสงจันทร์อ่อนหวาน*
I'm walking on moonbeams# I wouldn't trade her for gold # # ฉันจะไม่มีวันแลกเธอ กับทรัพย์สินเงินทองใด #
I'm walking on moonbeams# I'm gonna be free # # ฉันกำลังจะเป็นอิสระ #
* Just like moonbeams ** Just like moonbeams *
Lots of starshine and moonbeams.Lots of แสงดาวและ Moonbeams.

moonbeam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดี่นาง[n. exp.] (kradī nāng) EN: Moonlight gourami ; Moonbeam gourami ; Trichopodus microlepis FR: Trichopodus microlepis
ปลากระดี่ฝ้าย[n. exp.] (plā kradī f) EN: Moonlight gourami ; Moonbeam gourami ; Trichopodus microlepis FR:
ปลากระดี่นาง[n. exp.] (plā kradī n) EN: Moonlight gourami ; Moonbeam gourami ; Trichopodus microlepis FR: Trichopodus microlepis
แสงจันทร์[n. exp.] (saēng jan) EN: moonlight ; moonbeam FR: clair de lune [m] ; clarté de la lune [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moonbeam
Back to top