ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mongoose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mongoose*, -mongoose-

mongoose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mongoose (n.) พังพอน
English-Thai: HOPE Dictionary
mongoose(มอง'กูส,มอน'กูส) n. พังพอน
English-Thai: Nontri Dictionary
mongoose(n) พังพอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พังพอน (n.) mongoose See also: Herpestes javanicus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dad, the damn mongoose got in the garbage again!พ่อ ไอ้พังพอนเวรนี่มาอยู่ในถังขยะอีกแล้ว
The mongoose I want under the house when the snakes slither by.คุณเป็นพังพอนที่ผมอยากให้อยู่ใต้ถุนบ้าน ตอนที่งูเลื้อยผ่าน
And the speed of a mongoose. Throw it!เขาบอกว่า โทษทีนะ ปีศาจขาว...
And so now i share the kitchen with a cobra and a mongoose.และตอนนี้ก็ใช้ครัวร่วมกับ งูเห่ากับพังพอน
All Joes mobilize and ready check for Operation Mongoose.หน่วยเคลื่อนที่ Joes ทุกหน่วย ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการณ์ Mongoose
So there you have it: Operation Mongoose.อ้า คุณรู้แล้วเกี่ยวกับ ยุทธการพังพอน

mongoose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
蟹獴[xiè měng, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄥˇ, 蟹獴] crab-eating mongoose (Herpestes urva)
獴科[měng kē, ㄇㄥˇ ㄎㄜ, 獴科] Herpestidae (the mongoose family)
猸子[méi zi, ㄇㄟˊ ㄗ˙, 猸子] mongoose
[měng, ㄇㄥˇ, 獴] mongoose
[méi, ㄇㄟˊ, 猸] used for ferret, badger or mongoose; variant of 獴 mongoose

mongoose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マングース[, mangu-su] (n) mongoose

mongoose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกุล[n.] (nakun) EN: mongoose FR:
พังพอน[n.] (phangphøn) EN: mongoose FR: mangouste [f]
พังพอนกินปู[n. exp.] (phangphøn k) EN: crab-eating mongoose FR:
พังพอนเล็ก[n. exp.] (phangphøn l) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:
พังพอนธรรมดา[n. exp.] (phangphøn t) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:

mongoose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mungo {m} (indische Schleichkatze) [zool.]mongoose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mongoose
Back to top