ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mongoose-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mongoose, *mongoose*,

-mongoose- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dad, the damn mongoose got in the garbage again!พ่อ ไอ้พังพอนเวรนี่มาอยู่ในถังขยะอีกแล้ว
The mongoose I want under the house when the snakes slither by.คุณเป็นพังพอนที่ผมอยากให้อยู่ใต้ถุนบ้าน ตอนที่งูเลื้อยผ่าน

-mongoose- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
蟹獴[xiè měng, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄥˇ, 蟹獴] crab-eating mongoose (Herpestes urva)
獴科[měng kē, ㄇㄥˇ ㄎㄜ, 獴科] Herpestidae (the mongoose family)

-mongoose- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マングース[, mangu-su] (n) mongoose

-mongoose- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกุล[n.] (nakun) EN: mongoose FR:
พังพอน[n.] (phangphøn) EN: mongoose FR: mangouste [f]
พังพอนกินปู[n. exp.] (phangphøn k) EN: crab-eating mongoose FR:
พังพอนเล็ก[n. exp.] (phangphøn l) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:
พังพอนธรรมดา[n. exp.] (phangphøn t) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mongoose-
Back to top