ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjustment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjustment*, -adjustment-

adjustment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjustment (n.) การปรับเปลี่ยน Syn. alteration, modification
English-Thai: HOPE Dictionary
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
English-Thai: Nontri Dictionary
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjustment๑. การปรับแก้๒. (จิตเวช.) การปรับตัวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think that this adjustment is gonna be quite as easy as you do, Clark.พ่อไม่คิดว่าคราวนี้จะง่ายเหมือนครั้งก่อนๆนะ คลาร์ก
The younger our subject... the less complicated his emotional adjustment is apt to be.เรื่องของเราที่มีอายุน้อยกว่า มีความซับซ้อนน้อยกว่าการปรับตัวทาง อารมณ์ของเขาก็คือแนวโน้มที่จะเป็น
It's an adjustment for everybody.แต่เป็นการปรับตัวเข้าหากัน
It would be a big adjustment for you, wouldn't it?ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสินะ
Julian. hey, I made the adjustment you suggested in the garden scene.จูเลี่ยน นี่ ชั้นทำการตัดสินไปแล้วนะ เธอเสนอฉากในสวน
It's been a harder adjustment than I expected.มันปรับตัวยากมากกว่าที่ฉันคาดไว้
It's just an adjustment college.มันเป็นเรื่องของการปรับตัว ในวิทยาลัยด้วย
This is gonna be a really big adjustment for you, living on the outside.จะต้องมีการปรับตัวเยอะมาก กับการออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนี้
This is gonna be an adjustment for everyone, but...นี่มันต้องมีการปรับตัวสำหรับทุกคน แต่...
This month, there will be adjustment with the following two teachers.เดือนนี้ เราจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งอาจารย์สองท่านต่อไปนี้
You want to make an adjustment in how you're leveraged,ถ้าคุณต้องการแนวทางปรับตัวหรือข้อแนะนำอะไร
I wonder, how is your adjustment going?ฉันสงสัยว่าคุณ ปรับตัวไปได้แค่ไหนแล้ว

adjustment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages

adjustment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーズナリティ[, shi-zunaritei] (n) seasonal adjustment (to prices, etc.); seasonality
ボリューム[, boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P)
債務整理[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts
労働三法[ろうどうさんぽう, roudousanpou] (n) the three labor laws (trade union law, labor standards law, labor relations adjustment law) (labour)
季節調整[きせつちょうせい, kisetsuchousei] (n) seasonal adjustment
年末調整[ねんまつちょうせい, nenmatsuchousei] (n) year-end tax adjustment
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity
財政調整基金[ざいせいちょうせいききん, zaiseichouseikikin] (n) financial adjustment monies; public finance adjustment reserve funds stipulated in the Local Finance Act
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment
雇用調整[こようちょうせい, koyouchousei] (n) employment adjustment
髪を直す[かみをなおす, kamiwonaosu] (exp,v5s) to fix one's hair (hairdo) (esp. if disheveled); to straighten one's hair; to make an adjustment to one's hair; to do (up) one's hair
下方修正[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
整合[せいごう, seigou] (n,vs,adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P)
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole
適応障害[てきおうしょうがい, tekioushougai] (n) maladjustment
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment

adjustment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: adjustment FR:
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot ) EN: adjustment of damages FR:
การปรับ[n. exp.] (kān prap) EN: adjustment ; fitting FR: ajustement [m]
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การปรับปรุงรายการ[n. exp.] (kān prappru) EN: adjustment FR:
การปรับราคา[n. exp.] (kān prap rā) EN: adjustment of prices FR:
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
การปรับตัวของมนุษย์[n. exp.] (kān praptūa) EN: human adjustment FR:
การปรับตัวทางสังคม[n. exp.] (kān praptūa) EN: social adjustment FR:
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ[n. exp.] (phāwa kān p) EN: adjustment disorder (AD) FR:
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ปรับทัศนคติ[X] (prap thatsa) EN: attitude adjustment FR:
ปุ่มปรับภาพ[n. exp.] (pum prap ph) EN: adjustment knob FR: molette de mise au point [f]
ปุ่มปรับภาพละเอียด[n. exp.] (pum prap ph) EN: fine adjustment knob FR:
ปุ่มปรับภาพหยาบ[n. exp.] (pum prap ph) EN: coarse adjustment knob FR:
รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (rāikān prap) EN: audit adjustment FR:
ทมะ[n.] (thama) EN: self-command ; self-control ; taming ; subjugation ; training ; mastery ; adjustment FR:
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สจพ.)[org.] (Samnak Jat ) EN: Land Readjustment Office FR:

adjustment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates
Betragsberichtigung {f}amount adjustment
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment
Grobeinstellung {f}coarse adjustment
Lohnsteuerjahresausgleich {m}annual adjustment of income tax
Einarbeitungszeit {f}period of vocational adjustment
Preisanpassung {f}price adjustment
Grobeinstellung {f}rough adjustment
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle
Feinjustierung {f}vernier adjustment
Lohnanpassung {f} | automatische Lohnanpassungwage adjustment | automatic wage adjustment
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Anpassungsmechanismus {m}adjustment mechanism
Anpassungsprozess {m}adjustment process
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims
Ausgleichsposten {m}adjustment item
Einrichtroutine {f}adjustment routine
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment
Justiereinheit {f}adjustment unit
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjustment
Back to top