ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

missilery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *missilery*, -missilery-

missilery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
missilery (n.) การทำระเบิดปรมาณู Syn. missilry
English-Thai: HOPE Dictionary
missilery(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า missilery
Back to top