ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misquotion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misquotion*, -misquotion-

misquotion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misquotion (n.) การอ้างผิด Syn. distortion, exaggeration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misquotion
Back to top