ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misogynistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misogynistic*, -misogynistic-

misogynistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misogynistic (adj.) ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง Syn. misanthropic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says horribly misogynistic things on Twitter.เขาพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับผู้หญิงในทวิตเตอร์
Ray, that sounds misogynistic.เรย์ เสียงอย่างนั่นคือเกลียดผู้หญิงนะ
Misogynistic? Don't-- don't even start with that.เกลียดผู้หญิงงั้นเหรอ ผมไม่ได้แม้กระทั่งจะเริ่มต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misogynistic
Back to top