ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fallacious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fallacious*, -fallacious-

fallacious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fallacious (adj.) ซึ่งคิดไม่ถูกต้อง See also: ซึ่งผิดพลาด Syn. erroneous, misleading
English-Thai: HOPE Dictionary
fallacious(ฟะเล'เชิส) adj. หลอกลวง,ลวง,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด,ผิดพลาด,ซึ่งทำให้ผิดหวัง., See also: fallaciously adv. fallaciousness n., Syn. false ###A. true
English-Thai: Nontri Dictionary
fallacious(adj) หลอกลวง,ผิดพลาด

fallacious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑似[yí sì, ㄧˊ ㄙˋ, 疑似] deceptive; plausible but fallacious

fallacious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
謬説[びゅうせつ, byuusetsu] (n) fallacy; fallacious argument
迷論[めいろん, meiron] (n) fallacious argument; fallacy; absurd opinion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fallacious
Back to top