ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miscarry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miscarry*, -miscarry-

miscarry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miscarry (vi.) แท้งลูกตามธรรมชาติ
miscarry (vi.) ทำผิดพลาด See also: ทำไม่สำเร็จ Syn. fail Ops. succeed
English-Thai: HOPE Dictionary
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
English-Thai: Nontri Dictionary
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกเลือด (v.) miscarry See also: have a miscarriage, bleed excessively, have an abnormal issue of blood, have an abortion Syn. แท้งลูก
ตายในครรภ์ (v.) miscarry See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely Syn. ตายในท้อง
ตายในท้อง (v.) miscarry See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely Syn. ตายในครรภ์
แท้ง (v.) miscarry See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์
แท้งลูก (v.) miscarry See also: abort
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If i don't get some sleep, i could miscarry.ถ้าฉันนอนไม่พอ ฉันอาจจะแท้งนะ

miscarry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตายในครรภ์[v. exp.] (tāi nai kha) EN: miscarry FR:
ตายในท้อง[v. exp.] (tāi nai thø) EN: miscarry FR:
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion FR: avorter ; faire une fausse couche

miscarry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miscarry
Back to top