ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miniskirt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miniskirt*, -miniskirt-

miniskirt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miniskirt (n.) กระโปรงสั้น See also: มินิสเกิร์ต Syn. skirt
English-Thai: HOPE Dictionary
miniskirt(มิน'นิสเคิร์ท) n. กระโปรงสั้นมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mini (n.) คำเรียกย่อของ miniskirt และ minicomputer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That miniskirt is an invitation to a rapist.ใส่กระโปรงสั้นน่ะ มันเสี่ยงต่อการโดนข่มขืนนะ.
His life must be hard enough having to sew pouches in all his miniskirts.กับการเย็บเป้ากางเกงใต้กระโปรงสั้น
But miniskirts and blue eyes get a pass.แต่กระโปรงสั้น ตาสีฟ้า ถือว่าผ่านสินะ

miniskirt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超短裙[chāo duǎn qún, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄣˊ, 超短裙] miniskirt
迷你裙[mí nǐ qún, ㄇㄧˊ ㄋㄧˇ ㄑㄩㄣˊ, 迷你裙] miniskirt

miniskirt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโปรงสั้น[n. exp.] (kraprōng sa) EN: miniskirt FR: minijupe [f] ; jupe courte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miniskirt
Back to top