ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

migrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *migrant*, -migrant-

migrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
migrant (n.) ผู้อพยพ See also: ผู้เดินทาง Syn. wanderer, journeyer, vagabond, vagrant
English-Thai: HOPE Dictionary
migrant(ไม'เกรินทฺ) adj. ซึ่งอพยพหรือย้ายถิ่น n. ผู้อพยพไปอยู่ที่อื่น,สัตว์หรือสิ่งที่ย้ายถิ่น, Syn. migrating,migratory
English-Thai: Nontri Dictionary
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป,ซึ่งอพยพ,เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
migrantผู้ย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Migrant agricultural laborersแรงงานย้ายถิ่นในการเกษตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเข้าเมือง (n.) immigrant
ผู้ย้ายถิ่น (n.) emigrant Syn. ผู้อพยพ
ผู้ย้ายที่อยู่ (n.) immigrant See also: evacuee, migrator Syn. ผู้ลี้ภัย, ผู้ย้ายถิ่น
ผู้อพยพ (n.) immigrant See also: evacuee, migrator Syn. ผู้ลี้ภัย, ผู้ย้ายถิ่น, ผู้ย้ายที่อยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw these flyers for migrant workers in colombia.ฉันเห็นไอ้นี่ รับคนงานต่างชาติในโคลัมเบีย
Prentiss, you and Morgan start with the migrant community, see what inroads you can make.เพรนทิส, คุณและมอร์แกนเริ่มจาก ชุมชนผู้อพยพ ดูว่าจะเจาะเกราะพวกเขาได้ยังไง
He was a migrant worker picking tobacco.เขาเป็นคนงานอพยพ เก็บใบยาสูบ
Why would she be romantically involved with a migrant worker?ทำไมเธอต้องไปมี ความสัมพันธ์สวาทกับ คนงานอพยพล่ะ?
So, she was a marketing director and he was a migrant worker.งั้นเธอก็เป็น ผอ.ฝ่ายการตลาด และเขาเป็นแค่คนงานอพยพ
1917, he went into Monterey and wiped out an entire migrant village...ในปี 1917 เขาเคยไปเมืองมอนเทอร์เรย์ และกวาดล้างผู้อพยพทั้งหมู่บ้าน
Sounds like migrant labor.ฟังดูเหมือนแรงงานต่างด้าว
You migrant workers suck!ไอ้คนงานต่างด้าวห่วยเอ๊ย
In 1895 by a certain Helena Markos, A Greek immigrant,ในปี 1895 โดยคนที่มีชื่อว่าเฮเลนา มากอส, ผู้หญิงมาจากกรีก,
Then you are in luck, my little immigrant.งั้นเธอก็โชคดีแล้วล่ะ เจ้าผู้อพยพตัวน้อย
Ah, that's better. I know, my little immigrant, you want to find your family, and you will.กำลังสร้าง เทพีเสรีภาพของฉัน ฉันรู้ ผู้อพยพตัวน้อยของฉัน
Au revoir, my little immigrant!โชคดีจ้ะ พ่อนักอพยพน้อย

migrant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲流[máng liú, ㄇㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, 盲流] blind influx; country-to-city migrant without definite prospects
农民工[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, 农民工 / 農民工] migrant workers
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 侨 / 僑] emigrant; reside abroad
移民者[yí mín zhě, ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄜˇ, 移民者] migrant; immigrant

migrant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker
エミグラント[, emiguranto] (n) (obsc) emigrant
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P)
海外移住者[かいがいいじゅうしゃ, kaigaiijuusha] (n) immigrant; emigrant
漢人[かんじん, kanjin] (n) ancient Chinese immigrant
移住民[いじゅうみん, ijuumin] (n) immigrant; emigrant
移住者[いじゅうしゃ, ijuusha] (n) emigrant; immigrant
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P)
移民労働者[いみんろうどうしゃ, iminroudousha] (n) immigrant worker

migrant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้อพยพชาวพม่า[n. exp.] (phū-opphayo) EN: Burmese migrant FR:
แรงงานต่างด้าว[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: migrant workers FR: main-d'oeuvre étrangère [f]
บ้าบ๋า[n. prop.] (Bābā ) EN: Malayan Chinese male ; Chinese male immigrant FR:
บ้าบ๋า ย่าหยา[n. prop.] (Bābā Yāyā ) EN: Baba-Nyonya ; Peranakan Chinese ; Chinese immigrants FR:
คนเข้าเมือง[n. exp.] (khon khao m) EN: immigrant FR: immigrant [m]
ลูกจีน[n. exp.] (lūk Jīn) EN: Thai-born descendants of a Chinese immigrant FR:
ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Orange Emigrant FR:
ผีเสื้อหนอนคูนหนวดดำ[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Common Emigrant FR:
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Lemon Emigrant FR:
ผู้อพยพ[n.] (phū-opphayo) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee FR: immigrant [m] ; réfugié [m] ; évacué [m]
เปอรานากัน[n. prop.] (Poērānākan ) EN: Peranakan Chinese ; Baba-Nyonya ; Chinese immigrants FR:
ตรวจคนเข้าเมือง[v. exp.] (trūat khon ) EN: inspect and check immigrants FR: contrôler l'immigration aux frontières
วีซ่าคนเข้าเมืองชั่วคราว[n. exp.] (wīsā khon k) EN: non-immigrant visa FR:
วีซ่าแต่งงาน[n. exp.] (wīsā taeng-) EN: Non-immigrant “O” visa ; marriage visa FR:
ย่าหยา[n. prop.] (Yāyā ) EN: Malayan Chinese female ; Chinese female immigrant FR:

migrant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussiedler {m}emigrant; refugee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า migrant
Back to top