ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microwave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microwave*, -microwave-

microwave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microwave (n.) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาก See also: ไมโครเวฟ
microwave (n.) เตาอบไมโครเวฟ Syn. microwave oven
microwave (vt.) ทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ Syn. nuke, bake
microwave oven (n.) เตาอบไมโครเวฟ
microwaveable (adj.) ซึ่งทำจากเตาอบไมโครเวฟ Syn. microwavable
English-Thai: HOPE Dictionary
microwave(ไม'โครเวฟ) n. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microwaveไมโครเวฟ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microwaveไมโครเวฟ หรือ คลื่นไมโครเวฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ไมโครเวฟ (n.) microwave See also: microwave oven
เตาไมโครเวฟ (n.) microwave See also: microwave oven Syn. ตู้ไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ (n.) microwave
maser (n.) เครื่องขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ microwave
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย
Ah, the microwave mostly.ส่วนใหญ่ก็แค่ในไมโครเวฟ
You know, I got a washer-dryer, uh... microwave popcorn, satellite TV.รู้มั้ย ผมมีเครื่องซักผ้าปั่นแห้งได้ เอ่อ.. ไมโครเวฟ ป๊อปคอร์น ทีวีเคเบิ้ล
You know,one day I'd love to just sit down and eat something that I didn't have to microwave at a minimart.รู้มั๊ย, สักวัน ฉันจะนั่งลง แล้วกินของที่ไม่ต้องใช้เว็บ ในมินิมาร์ท
Announced a new line of microwave egg rolls?ประกาศสินค้าประเภท ปอเปี๊ยะทอดไมโครเวฟตัวใหม่เหรอ?
Or microwave burritos?หรือเบอร์ริโตไมโครเวฟ
I can't stand in front of the microwave and no red MMs.ชั้นไปยืนหน้าไมโครเวฟยังไม่ได้เลย งดเอ็มแอนเอ็มด้วย
And don't microwave it neither. He can have it cold.แล้วก็ไม่ต้องเวฟ กินเย็นๆนั่นแหละ
No. Cook with a microwave or talk on a cell phone?มีไมโครเวฟกับมือถือด้วยใช่ไหม?
Let's just say I know how a microwave burrito feels.เอาเป็นว่า ฉันรู้ว่าอาหารที่อยู่โดนอุ่นไมโครเวฟรู้สึกยังงัย
How do you put a microwave into the wall?How do you put a microwave into the wall?
I see you have a microwave oven hooked up out here.ผมเห็นคุณมีไมโครเวฟในนั้นด้วย

microwave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微波炉[wēi bō lú, ㄨㄟ ㄅㄛ ㄌㄨˊ, 微波炉 / 微波爐] microwave oven
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, 磁控管] cavity magnetron (used to produce microwaves)
微波[wēi bō, ㄨㄟ ㄅㄛ, 微波] ripple; microwave

microwave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーブンレンジ[, o-bunrenji] (n) (See 電子レンジ) combination microwave and (gas or electric bar) oven
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children)
マイクロウエーブ;マイクロウェーブ[, maikuroue-bu ; maikuroue-bu] (n) microwave
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] (n) microwave
マイクロ波加熱[マイクロはかねつ, maikuro hakanetsu] (n) microwave heating
マイクロ波着陸装置[マイクロはちゃくりくそうち, maikuro hachakurikusouchi] (n) microwave landing system; MLS
マイクロ波管[マイクロはかん, maikuro hakan] (n) microwave tube
レンジ[, renji] (n) (1) range; stove; cooker; (2) (abbr) (See 電子レンジ) microwave oven; (P)
電子レンジ[でんしレンジ, denshi renji] (n) (from electric range) microwave oven
メーザー[, me-za-] (n) maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] microwave

microwave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไมโครเวฟ[n.] (maikhrōwēp) EN: microwave FR: micro-onde [f]
ไมโครเวฟ[n.] (maikhrōwēp) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
เตาไมโครเวฟ[n. exp.] (tao maikhrō) EN: microwave oven ; microwave FR: four à micro-ondes [m]
เตาอบไมโครเวฟ[n. exp.] (tao-op maik) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
ตู้ไมโครเวฟ[n. exp.] (tū maikhrōw) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
เวฟ[v.] (wēp) EN: microwave FR: passer au micro-ondes

microwave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erhitzen {n} im Mikrowellenofenmicrowave heating
mikrowellengeeignet {adj}microwaveable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microwave
Back to top