ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meticulousity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meticulousity*, -meticulousity-

meticulousity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meticulousity (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meticulousity
Back to top