ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merger*, -merger-

merger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merger (n.) ผู้ผสมผสาน Syn. amalgamation, consolidation, mixture
English-Thai: HOPE Dictionary
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine
English-Thai: Nontri Dictionary
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
merger๑. การรวมบริษัท๒. หลักควบความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mergerการควบกิจการการที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you're hoping if you can get another merger talk with them, Tsukushi-chan will feel a little better?ดังนั้น เธอก็เลยคิดว่า ถ้าทำให้บริษัทรวมกันได้ สึคุชิก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่มั๊ย?
Don't forget, merger meeting.อย่าลืมการประชุมร่วมบริษัท
As you can see by the chart, after the merger Accuwest will have 1100 branches in 13 states with over 100 billion in assets.ในขณะที่คุณเห็นสถิตินี่, หลังจากการประชุมร่วม... ...Accuwest จะมี 1,100 สาขา ใน 1 3 รัฐ... ...ด้วยเงินหมุนเวียน 1 แสนล้านเหรียญในระบบ นั่นจะตอบคำถามคุณ, Harry, ใช่...
We're going to have to discuss this merger later.เราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังนะ
Because if the Shimotomo merger does not go through soon, then that entire firm is in a lot of trouble.เพราะว่า ถ้า บริษัทของกลุ่มชิโมโตโม่ ไม่ทำอะไรซักอย่าง ความมั่นคงทั้งหมด จะอยู่ในภาวะยุ่งยากน่าดู
This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious.This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious.
And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire.And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire.
I've got a merger I'm working on.ฉันเพิ่งรวมบริษัท ฉันต้องทำงานต่อ
Why not? She thinks the unr merger is about an energy trading scheme.ดูท่าทางคุณคงไม่บอกความจริงกับฉันแน่นอน
Patty thinks the unr merger is about an energy trading scheme.แพตตี้คิดว่าการรวมยูเอ็นอาร์เป็นแผนการซื้อขาย
And if this merger goes through, they'll have twice the resources to fight us.และถ้าการรวมครั้งนี้สำเร็จ พวกเขา จะมีกำลังสองเท่าที่จะสู้กับเรา
I was told you have a little merger problem.ผมบอกคุณแล้วว่ามีปัญหาในการรวม บริษัทเล็กน้อย

merger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, 并购 / 併購] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over
分拆[fèn chāi, ㄈㄣˋ ㄔㄞ, 分拆] to separate off; to hive off; a demerger

merger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
企業合併[きぎょうがっぺい, kigyougappei] (n) merger
合併比率[がっぺいひりつ, gappeihiritsu] (n) merger ratio
合併活動[がっぺいかつどう, gappeikatsudou] (n) merger activity
垂直統合[すいちょくとうごう, suichokutougou] (n) vertical integration; vertical merger
并合[へいごう, heigou] (n) annexation; amalgamation; merger
町村合併[ちょうそんがっぺい, chousongappei] (n) merger of towns and villages
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
吸収合併[きゅうしゅうがっぺい, kyuushuugappei] (n) merger; takeover
大同団結[だいどうだんけつ, daidoudanketsu] (n,vs) merger; (presenting a) united front
混同[こんどう, kondou] (n,vs) confusion; mixing; merger; (P)
経営統合[けいえいとうごう, keieitougou] (n) business integration; business merger; integration of management
Japanese-English: COMDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger

merger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การควบเข้ากัน[n. exp.] (kān khūap k) EN: merger FR:
การควบกิจการ[n. exp.] (kān khūap k) EN: merger ; business combination FR:
การควบรวมบริษัท[n. exp.] (kān khūap r) EN: merger FR:
การควบรวมกิจการ[n. exp.] (kān khūap r) EN: merger FR:
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam ki) EN: consolidation ; merger ; business combination FR:
การรวมตัวกัน[n. exp.] (kān rūam tū) EN: unification ; composition ; unification ; merger FR:
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
จมหายไป[v. exp.] (jom hāi pai) EN: FR: immerger
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming FR: regorger ; déborder ; surabonder ; inonder ; submerger
โผล่[v.] (phlō) EN: emerge ; appear ; surface ; raise FR: émerger ; surgir ; apparaître ; éclore ; naître ; paraître
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ท่วมตัว[v. exp.] (thūam tūa) EN: pile up over FR: submerger qqn
ถ่วงน้ำ[v. exp.] (thūang nām) EN: drown by weighting FR: noyer ; immerger

merger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischkonzern {m}conglomerate merger
Fusionsarbitrage {f}merger arbitrage
Kartellaufsicht {f}Monopolies and Mergers Commission [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merger
Back to top