ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

menstrual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *menstrual*, -menstrual-

menstrual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menstrual (adj.) เกี่ยวกับประจำเดือน See also: เกี่ยวกับระดู Syn. monthly, regular
menstrual period (n.) ช่วงที่มีประจำเดือน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ช่วงที่มีระดู
English-Thai: HOPE Dictionary
menstrual(เมน'สทรูเอิล) adj. เกี่ยวกับประจำเดือน,เกี่ยวกับระดู,ทุกเดือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
menstrual ageอายุครรภ์นับจากขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menstrual Abnormalityประจำเดือนที่ไม่ปกติ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a menstrual migraine, so I can't really look at bright lights today.ฉันปวดท้องเมนส์ เลยมองแสงจ้า ๆ ไม่ได้อะวันนี้
"When was your last menstrual period?"คุณมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
Semen, vaginal secretions, blood. Menstrual blood was best.น้ำอสุจิ น้ำช่องคลอด เลือด เลือดประจำเดือนยิ่งดีที่สุด
Oh my God. Are you charting our menstrual cycles?พระเจ้า นี่เธอทำตาราง รอบประจำเดือนของพวกเราเหรอ?
That looks like you have menstrual cramps.นั่นมันเหมือนคุณกำลังปวดเม็นต์นะ
I don't know if I'm up for an evening talking about rainbows, unicorns and menstrual cramps.ฉันไม่รู้ว่าฉันคิดอยากจะใช้เวลายามเย็น พูดเรื่องสายรุ้ง ยูนิคอร์น แล้วก็การปวดประจำเดือนหรือเปล่า
And the great news is... you will see a drop in your menstrual cycle.ข่าวดีก็คือ... รอบเดือนจะลดลง
WORKS WELL FOR MENSTRUAL CRAMPS AND HEADACHES(บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และปวดศีรษะ)
Numero dos, he said you'd be all, uh, surly and premenstrual working with me.อย่างกับในหนัง เขาบอกว่านายเป็นคนหยาบคาย เหมือนกับจะมีประจำเดือน เวลาทำงานกับฉัน

menstrual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, 例假] legal holiday; menstrual period
黄体期[huáng tǐ qī, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ ㄑㄧ, 黄体期 / 黃體期] luteal phase (period in the menstrual cycle when an embryo can implant in the womb)
经痛[jīng tòng, ㄐㄧㄥ ㄊㄨㄥˋ, 经痛 / 經痛] menstrual pain; dysmenorrhea
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)

menstrual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵胞期[らんぽうき, ranpouki] (n) follicular phase; proliferative phase (of the estrous or menstrual cycle)
月経[げっけい, gekkei] (n,adj-no) menstruation; menstrual period; (P)
月経周期[げっけいしゅうき, gekkeishuuki] (n) menstrual cycle
猿猴[えんこう, enkou] (n) (1) monkey (esp. a gibbon); (2) (See 人形浄瑠璃・1) hand of the puppeteer (puppet theatre); (3) (sl) menstrual period; (4) (See 河童・1) kappa
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity
生理休暇[せいりきゅうか, seirikyuuka] (n) menstrual leave
生理日[せいりび, seiribi] (n) days of one's menstrual period
生理期間[せいりきかん, seirikikan] (n) (See 生理日) days of one's menstrual period
生理痛[せいりつう, seiritsuu] (n) menstrual pain; period pain
経水[けいすい, keisui] (n) menstrual period
月経前[げっけいまえ, gekkeimae] (adj-no) premenstrual

menstrual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการปวดประจำเดือน[n. exp.] (ākān pūat p) EN: menstrual cramps ; dysmenorrhea FR: règles douloureuses [fpl]
เกี่ยวกับประจำเดือน[adj.] (kīo kap pra) EN: menstrual FR: menstruel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า menstrual
Back to top