ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meekness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meekness*, -meekness-

meekness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meekness (n.) ความนอบน้อม Syn. mildness, submission, timidity
English-Thai: Nontri Dictionary
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย

meekness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P)

meekness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmt) EN: humbleness ; modesty ; meekness FR: humilité [f]

meekness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milde {f}meekness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meekness
Back to top