ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medicare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medicare*, -medicare-

medicare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Medicare (n.) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล Syn. Medicaid
English-Thai: HOPE Dictionary
medicare(เมด'ดะแคร์) n. โครงการสวัสดิการสังคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is your medicare i.D. Number?หมายเลสวัสดิการของคุณเบอร์อะไร
Hey, Mr. Massude. What? They still didn't get your Medicare straight?อะไรครับคุณแมสสุท เขายังไม่ได้รับใบประกันสังคมของคุณหรือ
No, man, Obamacare gives senior citizens access to cheaper drugs, free preventative care, and it closes the Medicare Part D loophole.ไม่มีมนุษย์ Obamacare จะช่วยให้ผู้สูงอาย เข้าถึงยาราคาถูกลง ดูแลป้องกันฟรีและจะปิด ส่วนที่หนี Medicare D.
Medicare, unemployment, rent vouchers, vocational training.ค่ารักษา เงินคนว่างงาน บัตร์ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ฝึกวิชาชีพ
Irving, I'm sure that a thing like this isn't covered by Medicare.แบบนี้ โครงการประกันสุขภาพไม่คลุมหรอก และฉันรู้ว่าคุณไม่อยาก ใช้เงินสำรองนั่นด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medicare
Back to top