ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-medicare-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น medicare, *medicare*,

-medicare- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is your medicare i.D. Number?หมายเลสวัสดิการของคุณเบอร์อะไร
Hey, Mr. Massude. What? They still didn't get your Medicare straight?อะไรครับคุณแมสสุท เขายังไม่ได้รับใบประกันสังคมของคุณหรือ
No, man, Obamacare gives senior citizens access to cheaper drugs, free preventative care, and it closes the Medicare Part D loophole.ไม่มีมนุษย์ Obamacare จะช่วยให้ผู้สูงอาย เข้าถึงยาราคาถูกลง ดูแลป้องกันฟรีและจะปิด ส่วนที่หนี Medicare D.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -medicare-
Back to top