ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medically*, -medically-

medically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medically (adv.) ทางการแพทย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's medically impossible, right?มันเป็นไปไม่ได้ทางการแพทย์ ใช่มั้ย?
I put him in a medically induced coma.เราทำให้เค้าอยู่ในอาการโคม่า
It is possible the sleep issues aren't medically related.เป็นไปได้ว่าเรื่องการนอนหลับ ไม่มีความสัมพันธุ์กับการรักษา
Thought it might be medically relevant.คิดว่ามันอาจเป็น ประเด็นวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
That it was medically necessary.มันเป็นความจำเป็นทางการแพทย์
The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.หลอดอาหารทะลุ เธอนอนโคม่าอยู่ 3 วัน
He's denying that it was a suicide attempt and medically he's stable, so legally we can't keep him here.เขาปฎิเสธว่า เป็นการพยายามฆ่าตัวตาย ทางการแพทย์ เขาปรกติดี ฉะนั้นตามกฏหมายเรารั้งเขาไว้ไม่ได้
Even working together to solve this, either medically or scientifically isn't enough, and you want to fight?ไม่ว่าเราจะคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร มันก็หมดหวังอยู่ดี คุณอยากเถียงรึไง?
No matter how I think about it, I don't think this problem can be solved medically or scientifically.ไม่ว่าเราจะหาทางยังไง ฉันไม่คิดว่าปัญหานี้เราจะแก้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
I know you took an oath to look after people medically and all, but you need to let someone else take care of you for once.ฉันรู้ว่าเธอสาบาญว่าจะดูแลคน แต่ว่าเธอต้องให้คนดูแล เธอบ้างซักครั้ง
But that's mostly because he's in a medically induced coma after being brutally checked in a game last week.แต่นั่นน่าจะเพราะ หมอนั่นเกือบจะโคม่าหลังจาก
Doctors put her in one of those medically induced comas, but... no one's sure if she's gonna come out of it.หมอบอกเธออยู่ในอาการโคม่า แต่... ไม่มีใครแน่ใจ ว่าเธอจะกลับมาได้อีก

medically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, 诊 / 診] examine or treat medically

medically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薬効物[やっこうぶつ, yakkoubutsu] (n) medically effective ingredient
看る[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P)
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst
診る[みる, miru] (v1,vt) to examine (medically); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medically
Back to top