ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mediatize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mediatize*, -mediatize-

mediatize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mediatize (vt.) เข้ายึดดินแดนอื่น See also: เข้ายึดประเทศอื่น Syn. colonize, subjugate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mediatize
Back to top