ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

measles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *measles*, -measles-

measles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
measles (n.) โรคหัด Syn. German measles, rubella
English-Thai: HOPE Dictionary
measles(มี'เซิลซ) n. โรคหัด
English-Thai: Nontri Dictionary
measles(n) ไข้หัด,โรคหัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
measles, German; rubellaโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Measlesหัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัด (n.) measles Syn. โรคหัด
โรคหัด (n.) measles
หัดเยอรมัน (n.) German measles See also: rubella Syn. โรคเหือด
หัดเยอรมัน (n.) German measles Syn. โรคหัดเยอรมัน
ออกหัด (v.) have the measles Syn. เป็นหัด
เป็นหัด (v.) have the measles
เหือด (n.) German measles Syn. หัดเยอรมัน, โรคเหือด
โรคหัดเยอรมัน (n.) German measles Syn. เหือด
โรคเหือด (n.) German measles See also: rubella
โรคเหือด (n.) German measles Syn. หัดเยอรมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only things there were measles and H1 N1 and this was not that.โรคที่ระบาดที่นั่นก็พอจะมีโรคหัด/N กับ โรคไข้หวัดนก ...และนี่มันไม่ใช่
We've got measles outbreak all over, polio, H1N1, and there's no mandatory testing program in effect for any of those.เรามีโรคหัด,โปลิโอ,H1N1 ระบาด ไม่เห็นจะมีการทดสอบอะไรเลย
We should, I'm just saying that we also need to remember those tools have given us a possible cure for heart disease, a cure for polio, mumps, measles and the Atom Bomb.ฉันกำลังพูด เราก็ควรจะจำไว้ด้วย -เครื่องมือพวกนั้นให้พวกเรา... -...
I've been terrified about somebody finding out about me for months and you're acting like it's the measles I've contracted.ฉันกลัวแทบตาย ว่าจะมีคนรู้เรื่องฉันเป็นเดือน แต่นี่คุณทำยังกะฉันเป็นหัด
..measles, mums, diphtheria, tetanus.....โรคหัด,โรคซึมเซา,คอตีบ, บาดทะยัก...

measles ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德国麻疹[Dé guó má zhěn, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, 德国麻疹 / 德國麻疹] German measles; rubella
[zhěn, ㄓㄣˇ, 疹] measles; rash
痲疹[má zhěn, ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, 痲疹] measles

measles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles
風疹[ふうしん, fuushin] (n) rubella; German measles
麻疹[はしか;ましん, hashika ; mashin] (n,adj-no) measles
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)

measles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัด[n.] (hat) EN: measles FR: rougeole [f]
เหือด[n.] (heūat) EN: German measles FR: rubéole [f]
ไข้หัด[n.] (khai hat) EN: measles FR: rougeole [f]
ออกหัด[v.] (økhat) EN: have the measles ; come down with measles FR:
โรคหัด[n. exp.] (rōk hat) EN: measles FR: rougeole [m]
โรคหัดเยอรมัน[n. exp.] (rōk hat Yoē) EN: German measles ; rubella FR: rubéole [f] ; rougeole allemande [f] ; rougeole des trois jours [f]

measles ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masern {pl} [med.]measles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า measles
Back to top