ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

matriculate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *matriculate*, -matriculate-

matriculate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
matriculate (vi.) สอบเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้
matriculate (vi.) สมัครเข้าเป็นนักศึกษา Syn. enroll, enter
matriculate (n.) ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา See also: ผู้สมัคร Syn. matriculant
English-Thai: HOPE Dictionary
matriculate(มะทริค'คิวเลท) v. สมัครเข้าเป็นนักศึกษา,สมัครเข้าเป็นสมาชิก n. ผู้ได้รับเป็นนักศึกษาหรือสมาชิก., See also: matriculation n. matriculater n., Syn. enroll
English-Thai: Nontri Dictionary
matriculate(vi,vt) รับเข้าเป็นนักศึกษา,รับเข้าสมาคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a private joke. We matriculate a lot.ใช่ มันเป็นเรื่องตลกส่วนตัวน่ะ
You have managed to matriculate and drop out of Tulane, Bowdoin and the University of Chicago.คุณสอบเข้ามหาลัยแล้วก็ถูกไล่ออก ทูเลน บาวดอย์น และ ชิคาโก
Rematriculated!ยินดีด้วยนะ - กลับมาเรียนอีกครั้ง!

matriculate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอบเข้า[v. exp.] (søp khao) EN: matriculate FR: passer un examen d'entrée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า matriculate
Back to top