ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

math

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *math*, -math-

math ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
math (n.) คณิตศาสตร์ (คำเรียกย่อของวิชาคณิตศาสตร์) See also: เลข Syn. mathematics
mathematical (adj.) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ See also: เกี่ยวกับการคำนวณ Syn. arithmetical, numerical, scientific
mathematically (adv.) ทางคณิตศาสตร์
mathematician (n.) นักคณิตศาสตร์
mathematics (n.) คณิตศาสตร์ See also: เลข, เลขคณิต, วิชาคำนวณ Syn. math
maths (n.) วิชาคณิตศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
math(แมธ) n. คณิตศาสตร์,abbr. mathematics
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
mathematic(al) (แมธธะแมท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับคณิตศาสตร์,แน่นอน,แม่นยำ., See also: mathematic (al) ly adv.
mathematiciann. นักคณิตศาสตร์
mathematics(แมธธะแมท'ทิคซฺ) n. คณิตศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematician(n) นักคณิตศาสตร์
mathematics(n) คณิตศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematicsคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Math coprocessor ตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์]
Mathematica (Computer program languages)แมธิแมติกา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mathematical abilityความสามารถทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematicianนักคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematicsคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณิตศาสตร์ (n.) mathematics Syn. คณิต, เลข, เลขคณิต
วิชาคณิตศาสตร์ (n.) mathematics See also: maths Syn. คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข
เลข (n.) mathematics See also: maths Syn. คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข, วิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (n.) Sukhothai Thammathirat Open University
แสดงค่า (v.) show the value (math)
แสดงค่า (v.) show the value (math)
โจทย์ (n.) problem (in mathematics) See also: question Syn. ปัญหา Ops. เฉลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป
But he came across this old math book, and from the simple text, he was able to extrapolate theories... that had baffled mathematicians for years.จากตรงนั้นเขาได้พลิกประวัติศาสตร์ จนนักคณิตศาสตร์ไม่ยอมรับอยู่ ตั้งหลายปี
And brought him over to England, and then they worked together for years, creating some of the most exciting math theory ever done.เขาสร้างช่วยกันทฤษฎีคณิตศาสตร์ ที่น่าตื่นเต้นที่สุด
See, there's math everywhere.เห็นมั้ย ที่ไหน ๆ ก็มีคณิตศาสตร์
Um, I noticed that you weren´t in math class today... so, um, I decided to take some notes for you.ไม่เห็นเข้าเรียนเลขเลย ฉันเลยจดไว้ให้
Well, I was never any good at math either.ไม่เป็นไร พ่อก็ไม่เก่งเลขเหมือนกัน
Did he give you that math midterm?เขาเป็นคนให้คะแนนนั่นกับนายจริงๆ หรือ?
I get up in the morning... breakfast, math tutor, Latin tutor, lunch, tennis lessons, dance lessons...ฉันตื่นมาตอนเช้า... ทานข้าวเช้า / เรียนคณิตศาสตร์ ภาษาลาติน แล้วก็ทานมื้อกลางวัน จากกนั้นก็เรียนเทนนิส เรียนเต้นรำ...
By eighth period, I was so happy to get to math class.\i1}คาบ 8, ชั้นมีความสุขมาก ได้เรียนวิชาเลข
Nothing in math class could mess me up.\i1}ไม่มีอะไรเวลาเรียนเลข ที่จะทำให้ชั้นบ๊องได้.
We participate in math challenges against other high schools in the state, and we can get twice as much funding if we've got a girl.เรากำลังจะเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียนมัธยมในรัฐ แล้วเราจะได้เงินสนับสนุนเป็น 2 เท่า ถ้าในทีมเรามีผู้หญิง
I pretended to be bad at math so that you'd help me.ฉันแกล้งทำเป็นอ่อนเลข แล้วก็ให้คุณติวให้ฉัน

math ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 堆垒数论 / 堆壘數論] additive number theory (math.)
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, 代数拓扑 / 代數拓撲] algebraic topology (math.)
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
应用数学[yìng yòng shù xué, ˋ ㄩㄥˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 应用数学 / 應用數學] applied mathematics
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
香熏疗法[xiāng xūn liáo fǎ, ㄒㄧㄤ ㄒㄩㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 香熏疗法 / 香燻療法] aromatherapy (alternative medicine)
矩阵[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, 矩阵 / 矩陣] array; matrix (math.)
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, 吸引子] attractor (math., dynamical systems)
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 柯西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician
贝努力[Bèi nǔ lì, ㄅㄟˋ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 贝努力 / 貝努力] Bernoulli (Swiss mathematical family, including Johann (1667-1748) and Daniel (1700-1782))
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 混沌学 / 混沌學] chaos theory (math.)
示性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, 示性类 / 示性類] characteristic class (math.)
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
[pǔ, ㄆㄨˇ, 谱 / 譜] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.)
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 经典动力系统 / 經典動力系統] classical dynamical system (math. phys.)
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
组合数学[zǔ hé shù xué, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 组合数学 / 組合數學] combinatorial mathematics; combinatorics
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
计算数学[jì suàn shù xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 计算数学 / 計算數學] computational mathematics; numerical mathematics
后果[hòu guǒ, ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, 后果 / 後果] consequences; aftermath
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不变 / 不變] constant; unvarying; (math.) invariant
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
切点[qiē diǎn, ㄑㄧㄝ ㄉㄧㄢˇ, 切点 / 切點] contact (math.)
逆定理[nì dìng lǐ, ㄋㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 逆定理] converse theorem (math.)
互素[hù sù, ㄏㄨˋ ㄙㄨˋ, 互素] coprime, relatively prime (math.)
三次幂[sān cì mì, ㄙㄢ ㄘˋ ㄇㄧˋ, 三次幂 / 三次冪] cube (third power, math.)
三次方[sān cì fāng, ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, 三次方] cube (third power, math.)
三次方程[sān cì fāng chéng, ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 三次方程] cubic equation (math.)
四角柱体[sì jiǎo zhù tǐ, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, 四角柱体 / 四角柱體] cuboid; rectangular prism (math.)
柱体[zhù tǐ, ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, 柱体 / 柱體] cylinder; prism (math.)
差分方程[chā fēn fāng chéng, ㄔㄚ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 差分方程] difference equation (math.)
微分方程[wēi fēn fāng chéng, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 微分方程] differential equation (math.)
离散数学[lí sàn shù xué, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 离散数学 / 離散數學] discrete mathematics
除法[chú fǎ, ㄔㄨˊ ㄈㄚˇ, 除法] division (math.)
除子[chú zǐ, ㄔㄨˊ ㄗˇ, 除子] divisor (math.)
定义域[dìng yì yù, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ ㄩˋ, 定义域 / 定義域] domain (math.)
动力学[dòng lì xué, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 动力学 / 動力學] dynamics (math.); kinetics
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 象] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.)

math ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P)
数値演算コプロセッサ[すうちえんざんコプロセッサ, suuchienzan kopurosessa] (n) {comp} math coprocessor
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician
鏡像[きょうぞう, kyouzou] (n,adj-no) (1) reflected image; mirror image; (2) math image by inversion
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy
アロマテラピー;アロマセラピー[, aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P)
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
インボリュート[, inboryu-to] (n) {math} involute
インボリュート曲線[インボリュートきょくせん, inboryu-to kyokusen] (n) {math} involute curve
ウイック回転[ウイックかいてん, uikku kaiten] (n) {math} Wick rotation
エボリュート[, eboryu-to] (n) {math} evolute
エボリュート曲線[エボリュートきょくせん, eboryu-to kyokusen] (n) (obsc) {math} evolute curve
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis)
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei
ハッセ[, hasse] (n) Hasse, Helmut (1898-1979) (mathematician)
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive
フーリエ展開[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat
メタ数学[メタすうがく, meta suugaku] (n) {math} metamathematics
ロジスティック分布[ロジスティックぶんぷ, rojisuteikku bunpu] (n) {math} logistic distribution
一対一対応[いちたいいちたいおう, ichitaiichitaiou] (n) {math} one-to-one correspondence
三角系異常[さんかくけいいじょう, sankakukeiijou] (n) {math} triangle anomaly
上界[じょうかい, joukai] (n) (1) upper world; heaven; superkingdom; (2) {math} upper bound
不変性[ふへんせい, fuhensei] (n) {math} invariance
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no,n,vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na,adj-no,n,vs) (3) (平行 only) {math} parallel; (P)
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P)
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P)
乗法標準形[じょうほうひょうじゅんけい, jouhouhyoujunkei] (n) {math} conjunctive normal form; CNF
二番刈り[にばんかり, nibankari] (n) second crop; aftermath
互いに素[たがいにそ, tagainiso] (adj-na,adj-no) (1) {math} coprime; relatively prime; (2) disjoint
五明[ごみょう, gomyou] (n) the five sciences of ancient India (grammar and composition, arts and mathematics, medicine, logic, and philosophy)
代数多様体[だいすうたようたい, daisuutayoutai] (n) {math} algebraic variety; locus defined by polynomial equations
代数幾何学[だいすうきかがく, daisuukikagaku] (n) {math} algebraic geometry
代数的[だいすうてき, daisuuteki] (adj-na) {math} algebraical
Japanese-English: COMDICT Dictionary
数値演算コプロセッサ[すうちえんざんコプロセッサ, suuchienzan kopurosessa] math coprocessor
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image
インパルス[いんぱるす, inparusu] impulse (in maths)
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model
数学的[すうじてき, suujiteki] mathematical
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function
数理計画システム[すうりけいかくシステム, suurikeikaku shisutemu] MPS, Mathematical Programming System
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic
演算子[えんざんし, enzanshi] operator (math)
衝動[しょうどう, shoudou] impulse (in maths)
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic

math ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์[n. exp.] (baēpfeukhat) EN: math exercise FR: exercice de mathématiques [m]
คณิตฯ[n.] (khanit) EN: math FR: maths [fpl]
คณิตศาสตร์[n.] (khanittasāt) EN: mathematics ; maths ; math (Am.) FR: mathématiques [fpl] ; maths [fpl] (fam.) ; mathématique [f] (vx)
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[n. exp.] (khanittasāt) EN: pure mathematics ; pure math FR:
คณิตศาสตร์แนวใหม่[n. exp.] (khanittasāt) EN: new mathematics ; new math FR: mathématiques modernes [fpl]
อันตคณิตศาสตร์[n. exp.] (antakhanitt) EN: finite mathematics FR:
อโรมาเธอราพี[n.] (arōmāthoērā) EN: aromatherapy FR: aromathérapie [f]
อาตมทาน[n.] (āttamāthān) EN: self-sacrifice FR:
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (baēp jamløn) EN: mathematical model ; mathematical modeling FR: modèle mathématique [m] ; modélisation mathématique [f]
บรมธาตุ[n.] (børommathāt) EN: relic of Buddha FR:
บุริมทิศ[n.] (burimmathit) EN: east FR: est [m] ; orient [m]
ชีวคณิตศาสตร์[n.] (chīwakhanit) EN: biomathematics FR:
เชิงคณิตศาสตร์[adj.] (choēng khan) EN: mathematical FR: mathématique
เอะอะมะเทิ่ง[v.] (e-amathoēng) EN: be boisterous ; be tumultuous ; be noisy FR:
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāth) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.) FR: pratiquer la méditation
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (fisik choēn) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
โจทย์คณิตศาสตร์[n.] (jōt khanitt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā k) EN: solve a mathematical problem FR: résoudre un problème mathématique [m]
กำมะถัน[n.] (kammathan) EN: sulphur ; sulfur (Am.) FR: soufre [m]
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
กามเทพ[n. prop.] (Kāmmathēp) EN: Cupid ; God of love FR: Cupidon
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: member of a commission ; commissioner FR: membre d'une commission [m]
กรรมาธิการเฉพาะกิจ[n. exp.] (kammāthikān) EN: special commission FR:
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān) EN: scrutinizing committee FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (kamnotkān c) EN: mathematical programming FR:
การคิดเลขในใจ[n. exp.] (kān khitlēk) EN: mental arithmetic ; mental maths FR: calcul mental [m]
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (kān sāng ba) EN: mathematical modeling FR:
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
คณิตศาสตร์ชั้นสูง[n. exp.] (khanittasāt) EN: advanced mathematics FR:
คณิตศาสตร์เชิงการจัด[n. exp.] (khanittasāt) EN: combinatorial mathematics ; combinatorics FR:
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
คณิตสถิติศาสตร์[n. exp.] (khanittasat) EN: mathematical statistics FR: statistique mathématique [f]
คณิตศาสตร์การคณนา[n. exp.] (khanittasāt) EN: computational mathematics FR:
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics FR:
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง[n. exp.] (khanittasāt) EN: discrete mathematics FR: mathématiques discrètes [fpl]
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics in everyday life FR:
คณิตศาสตร์พื้นฐาน[n. exp.] (khanittasāt) EN: fundamental mathematics ; foundations of mathematics FR: mathématiques élémentaires [fpl]
คณิตศาสตร์ประกันภัย[n. exp.] (khanittasāt) EN: actuarial science ; actuarial mathematics FR: science actuarielle [f]

math ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mathematisch {adj}mathematical; math
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Achse {f} [math.]axis
Additivität {f} [math.]additivity
Adjunkte {f} [math.]adjoint
adjungiert {adj} [math.]adjoint; adjunct
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)
Algebra {f} [math.] | Boolesche Algebra
algebraisch; mathematisch {adj} [math.] | algebraische Zahl
Mengenalgebra {f} [math.]algebra of sets
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem
Ansatzfunktion {f} [math.]trial function
Approximation {f} [math.]approximation
Approximationstheorie {f} [math.]approximation theory
Arcuscosinus {m} [math.]arc cosine
Arcussinus {m} [math.]arc sine
Arcustangens {m} [math.]arc tangent
Assoziativgesetz {n} [math.] | allgemeines Assoziativgesetzassociative law | generalized associative law
Asymptote {f} [math.]asymptote
Ordnungszahl {f} [math.]atomic number
Selbsthypnose {f} [math.]autohypnosis
Hilfsmatrix {f} [math.]auxiliary matrix
Axiom {n} [math.] | Axiome
Achsenkreuz {n} [math.]axes of coordinates
Rückwärtsanalyse {f} (Fehler) [math.]backward error analysis
Ball {m} [math.]ball
Banachraum {m} [math.]Banach space
Basis {f} [math.] | zulässige Basisbasis | admissible basis
Basisfunktion {f} [math.]basis function
Bernoulli-Polynom {n} [math.]Bernoulli polynomial
Bernoulli-Verteilung {f} [math.]Bernoulli distribution
Binärentwicklung {f} [math.]binary expansion
Binomialkoeffizient (n über k) {m} [math.]binomial coefficient (n choose k)
Binomialtest {m} [math.]binominal test
Binomialverteilung {f} [math.]binominal distribution
Binomische Reihe {f} [math.]binomial series
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า math
Back to top