ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

matey-boy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *matey-boy*, -matey-boy-

matey-boy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
matey-boy (sl.) คำเรียกแทนคนแปลกหน้า See also: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ Syn. mate, matey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า matey-boy
Back to top