ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

matey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *matey*, -matey-

matey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
matey (adj.) เป็นมิตร
matey (sl.) คำเรียกแทนคนแปลกหน้า See also: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ Syn. mate, matey-boy
matey-boy (sl.) คำเรียกแทนคนแปลกหน้า See also: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ Syn. mate, matey
English-Thai: HOPE Dictionary
matey(เม'ที) adj. มีมิตรจิต,มีไมตรี,ฉันไมตรี,ฉันกันเอง,เข้าสังคมได้,รู้จักมักคุ้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, matey.คุณต้องทำได้ ที่รัก..
Ahoy, mateys, another perfect moonlit eve here on the isle,อะฮ้อย เมธิส อีกหนึ่งแสงจันทร์อันสุกสกาว บนเกาะแห่งนี้
It be too late to alter course now, mateys.มันสายไปแล้วในการเปลี่ยนเป็นมิตรภาพ
Feast your eyes upon this, mateys.ตกลง ดูที่แผนที่เลยเพื่อน เขา/หล่อนมีหลายทางที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
Oh! She's blinded me, matey!โอ้ หล่อนทำฉันมองไม่เห็นทาง
Alright, me mateys! Cast off!เอาล่ะ พรรคพวก ไปได้แล้ว
And we'd say, "Walk the plank, matey."บอกเค้าว่า "เดินตรงที่เรียบๆนะ"
They were feared. Ugh! So you're saying Dyson was a pack-matey, liege-serving warrior dude?พวกเขาน่าเกรงขาม จะบอกว่าไดสันเป็น
I've got one for you, too! Ahoy, matey!แม่มีให้ลูกด้วย "อะฮ้อย สหาย!"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า matey
Back to top