ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mason

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mason*, -mason-

mason ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mason (n.) ช่างก่ออิฐ See also: ช่างก่อตึก Syn. bricklayer, stonemason
mason (vt.) ก่ออิฐ See also: ก่อปูน, ก่อสร้าง
Masonic (adj.) เกี่ยวกับองค์กรลับระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือกัน Syn. Mason
masonic (adj.) เกี่ยวกับช่างก่อหินหรืออิฐ See also: เกี่ยวกับงานก่ออิฐ
masonry (n.) อาชีพก่อสร้าง See also: อาชีพก่ออิฐก่อตึก
masonry (n.) งานก่อสร้าง Syn. stucco
masonry (n.) สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ Syn. stucco, edifice
English-Thai: HOPE Dictionary
mason(เม'เซิน) n. ช่างก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,=Freemason (ดู) . vt. ก่อตึก,ก่ออิฐ
masonry(เม'เซินรี) n. อาชีพก่ออิฐก่อตึก,ศิลปะการก่ออิฐก่อตึก,สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการก่ออิฐ,=Freemasonry (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
mason(n) ช่างก่อสร้าง,ช่างก่ออิฐ
masonry(n) การก่ออิฐ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masonryงานก่อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างปูน (n.) mason See also: bricklayer, tiler, plasterer
freemason (n.) คนที่เป็นสมาชิกของสมาคมลับ Freemasonary
freemasonary (n.) องค์กรของพวก Freemason See also: แนวปฏิบัติหรือความเชื่อของพวก Freemason
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your mother seems to prefer that I go through life like a fucking prisoner... while she keeps my dick in a Mason jar under the sink.และแม่หนูคิดว่าพ่อเอาชีวิตไปทิ้งเหมือนนักโทษ ส่งจานผักให้หน่อย
He was a third-degree master mason of the Blue Lo...เขาเป็นหัวหน้าเมสันระดับ3 ของ ของ บลู โล...
And I have some products. Mason Pearson hairbrushes.ยังมีของอื่นๆ แปรงผมของเมสัน เพียร์สัน
Angela Mason was a nice girl who died in a car crash.แองเจล่า เมสัน เป็นผู้หญิง ที่ตายในอุบัติเหตุรถยนต์
Beckman: the intersect was correct in identifying mason whitney;อินเตอร์เซ็คพูดถูกเรื่องเมสัน วิทนี่ย์
Uh, there's more to the mason whitney incident than we thought.มีเรื่องเกี่ยวกับเมสัน วิทนี่ย์เพิ่มเติม
Can't believe where mason whitney hid them.ไม่อยากเชื่อว่าเมสันจะซ่อนไว้แบบนี้
I just want to get-- Can I try the new Mason Hamlin?คือผมแต่อยากได้... ขอลองMason Hamlin ตัวใหม่ได้มั้ย
I gotta head down to Mason County.อืม วันนี้พ่อคงกลับมาช้าหน่อยนะ
Byeol Kim / Mason Moonคิม บยอล / มุน มาซุน
Go together like Mason and Dixonไปด้วยกันเหมือนเมสันกับดิกซัน
Last January, Major Mason rescued her from a politically- motivated coup.มกราคมที่แล้ว เมเจอร์ แมนสันช่วยเธอไว้ จากการเมืองร้ายแรง

mason ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥水匠[ní shuǐ jiàng, ㄋㄧˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄤˋ, 泥水匠] mason
石作[shí zuò, ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ, 石作] masonry workshop
郇山隐修会[Xún shān yǐn xiū huì, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄢ ˇ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 郇山隐修会 / 郇山隱修會] Priory of Zion (fictional masonic order)
蔷薇十字团[qiáng wēi shí zì tuán, ㄑㄧㄤˊ ㄨㄟ ㄕˊ ㄗˋ ㄊㄨㄢˊ, 蔷薇十字团 / 薔薇十字團] the Rosicrucian order (masonic order)
清红帮[qīng hóng bāng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ, 清红帮 / 清紅幫] traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons
青红帮[qīng hóng bāng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ, 青红帮 / 青紅幫] traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons

mason ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥蜂[どろばち;ドロバチ, dorobachi ; dorobachi] (n) (uk) potter wasp (any wasp of subfamily Eumeninae); mason wasp
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle
テーマソング[, te-masongu] (n) Theme song; (P)
フリーメーソン;フリーメイソン[, furi-me-son ; furi-meison] (n) Freemasonry; Freemason
石工[いしく;せっこう, ishiku ; sekkou] (n) (sens) mason; stonemason
石材店[せきざいてん, sekizaiten] (n) stonemason
石細工[いしざいく, ishizaiku] (n) masonry
磨損;摩損[まそん, mason] (n,vs) wear and tear; abrasion; friction loss
駒損[こまそん, komason] (n) loss of material (in shogi)

mason ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างก่ออิฐ[n. exp.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason FR: maçon [m]
ช่างปูน[n. exp.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer FR: maçon [m]
เลปกร[n.] (lēpakøn) EN: mason FR:
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้[n. exp.] (bān khreung) EN: half masonry and half wood house FR:
ช่างก่อหิน[n. exp.] (chang kø hi) EN: stonemason FR:
ชุกชี[n.] (chukkachī) EN: plaster base of a Buddha image ; masonry base (for a principle Buddha image) ; pedestal FR:
นามสงเคราะห์[n.] (nāmmasongkh) EN: glossary ; directory FR:
ปลาหมอดีมาสัน[n. exp.] (plā mø dīmā) EN: Pseudotropheus demasoni FR: Pseudotropheus demasoni
เทียนทุ่ง[n. exp.] (thīen thung) EN: Impatiens masonii FR: Impatiens masonii

mason ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quadermauerwerk {n}ashlar masonry
Rohbau {m}bare masonry and carpentry
Trockenmauerwerk {n}dry masonry wall
Freimaurerloge {f}Masonic lodge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mason
Back to top